Home

Vad kom efter medeltiden

Historiska epoker - Mikaels Skol

Medeltiden avslutas runt 1500 och en bra händelse att ha som brytpunkt är Christofer Columbus avresa mot Nordamerika 1492. Tidigmodern tid: Perioden efter medeltiden fram till att den industriella revolutionen börjar runt 1800 räknas in i Tidigmodern tid. En händelse som kan användas som brytpunkt också är revolutionen i Frankrike Medeltid och nyare tid omfattar ett tidsspann om närmare tusen år, som sträcker sig från kristnandet ända fram till vår egen tid. Under medeltid (1050-1500 e Kr) och nyare tid (1500 e Kr-nutid) har många nya fornlämningstyper tagit form, exempelvis städer och byar, men också kyrkor, kyrkogårdar, borgar, slott, stenbrott och slagfält

Propaganda | Arkiv och lärande

Innehåll. Med medeltiden avses perioden från antikens slut till renässansens början, ungefär från 500 e.Kr till 1500 e.Kr (men Nordens medeltid räknas från ca 1050 till 1520) Exempelvis blir ovanstående kanske mest tydligt om vi tittar på den tidiga medeltiden ca;749 efter kristus och vad som kom efter den epoken. Nämligen vikingatid ca;867 efter kristus. Vi kan alltså med säkerhet fastslå att högmedeltid (folkmunmedeltid) egentligen inte börjar förrän så sent som ca;1066 efter kristu Medeltiden: Medeltiden är benämningen på tiden från romarrikets undergång fram tills européerna kommer i kontakt med Amerika, alltså från ungefär år 500 till ungefär år 1500. Tidigmodern tid: Tiden från upptäckten av Amerika fram tills industriella revolutionen startar brukar benämnas tidigmodern tid Vendeltiden (550 e.Kr. - 793 e.Kr.) Vikingatiden (793 e.Kr. - 1103 e.Kr.) Därefter börjar: Sveriges historia. Redigera. Sveriges förhistoria brukar räknas från tiden då de första bosättarna kom till Sverige efter istidens slut tills medeltiden inleddes med kristnande och införandet av stenarkitektur Det äldsta åkerbruket var ett svedjejordbruk, där man först brände ned skog och buskar, bökade upp jorden med grävkäppar och sådde i med säd. Efter en tids sådd och skörd var jorden utsugen och då tvingades man flytta vidare. Man odlade korn och vete och hade kor, får och getter. Sociala förhållanden Jägarn

Under medeltiden hade människorna levt med teorin att allt gradvis blev sämre (den mörka medeltiden) men med renässansen föddes ett hopp om en bättre framtid och en tro till den mänskliga förmågan och hennes framsteg. Florens var ett centrum för den italienska renässansen Den långa inkubationstiden gjorde att digerdöden kunde spridas över stora områden - en människa kunde färdas långt på en månad även under medeltiden. En skoningslös sjukdom. Det fanns tre typer av pest - böldpest, lungpest och blodpest. Alla tre typerna orsakades av pestbakterien Yersinia pestis

Från stenålder till nutid Arkeologern

Medeltiden Historia SO-rumme

 1. Muslimerna erövrade mark från Indien i öster till Spanien i väster under den tidiga medeltiden. Från 800-talet producerades allt mer mat när det politiska läget i Europa blev mer stabilt och man började handla mer och mer med varandra. Under högmedeltiden 1000-1200-talet blev adeslmän och präster allt rikare
 2. Under Neolitikum så kommer jordbruket och boskapsskötseln att sätta fart samtidigt som människorna blir bofasta. Befolkningen ökar under den här tiden och man utvecklar redskap. Det är under bronsåldern som man lär sig att smälta koppar och tenn för att blida just brons
 3. Medeltiden är ett epok som äger rum mellan 400 till 1500 och den är uppdelad i tre perioder, Äldre medeltiden (400-1000) Högmedeltiden (1000-1300) och den sista,Senmedeltiden (1300-1500), medeltiden börjar i olika tider beroende på vart man befinner sig. Meningen var inte att den skulle kallas för medeltiden,det berodde på att det var en mellanperiod mellan Antiken och renässansen och att de två epoker innebar positiva händelser i jämförelse med medeltiden

Mörkret efter antiken och Roms nedgång var i själva verket ett dynamiskt årtusende. Långsamt förändrades gamla sociala och ekonomiska strukturer och vår tids nationalstater och kapitalism började ta form. Borgarklassen med sina handelsmän och företagare började alltmer ta över scenen En översiktlig genomgång om epoken medeltiden.När? Var? Hur?Genomgången tar upp några av de viktigaste händelserna under europeisk medeltid och även något. historia. Medeltiden - att betala skatt. Under medeltiden behövde kungen samla in skatt för att kunna betala soldater. Till sin hjälp hade han fogdar. Det gick att betala skatten i jordbruksprodukter och även pengar. historia. Medeltiden - Digerdöden. 1300-talet var ett hårt århundrade med kyla, missväxt och digerdöd

Kort genomgång - Hansan •Handeln ökade mellan rikena under medeltiden - köptes, såldes och byttes. •De som kom för att sälja och byta saker fick betala tull - gick till regenten (kungen/drottningen). •Handeln styrdes av tyska handelsmän - Hansan (1300-1600-talen) Efter det stora fallet efter Antiken började folk att vandra om kring, man visste inte riktigt vart man skulle bosätta sig, detta kallas den stora folkvandringen. Det tog ett bra tag innan folk började bosätta sig på riktigt, så i stort sett hela den tidiga medeltiden var osäker och många folkgrupper började att starta konflikter då de va nyinflyttade osv Medeltiden är en lång period i Europas historia. Det var under Medeltiden som kyrkan fick som mest makt och styrka. Det byggdes väldigt många kyrkor, de tog in skatt och blev väldigt rika. Namnet Medeltiden kom man inte på direkt utan det kom senare

Epoker tidslinje — dramatik och epik

Efter storvasallerna i rangskalan kom undervasallerna. Undervasallerna blev utdelad land av storvasallerna och de skulle se till att det fanns soldater till trupperna och även samla in skatt till kungen. (2007) än vad man gjorde under hela medeltiden Efter forntiden kom vad vi vanligtvis brukar kalla medeltiden. Denna tid är lite olika för oss i Norden och för Europa. I Europa började medeltiden redan under vår forntid medan Nordens medeltid började på 1000-talet medeltiden. medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller nyare tiden. I europeisk historieskrivning brukar man räkna med att medeltiden inleddes ca 500 e.Kr., efter det västromerska rikets fall 476. Den sträckte sig fram till senare delen av 1400-talet

Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema Onfim är sex år, kanske sju. Han försöker lära sig skriva. A, B Äsch, vad kommer sedan? Det är svårt med koncentrationen. Han drömmer sig bort. Tänk om man kunde dra ut i krig i stället - rida, slåss och bli hjälte! Efter bokstaven K går det inte längre. Onfim ritar sig själv när han spränger fram till häst och sticker spjutet i fiendens hals

Vilken tidsperiod kom efter medeltiden? - Quor

Medeltiden avslutas runt 1500 och en bra händelse att ha som brytpunkt är Christofer Columbus avresa mot Nordamerika 1492. Tidigmodern tid: Perioden efter medeltiden fram till att den industriella revolutionen börjar runt 1800 räknas in i Tidigmodern tid. En händelse som kan användas som brytpunkt också är revolutionen i Frankrike Jag utgår från att frågeställaren är ute efter simpla vardagsgräl, inte bråk av allvarligare, mer personlig karaktär, som otrohet och mord. Brist på källmaterial gör att vi, för Sveriges vidkommande, måste utgå från vad vi vet om lantbruk och lagstiftning. Nästan alla svenskar var ju sysselsatta med någon form av jordbruk och boskapsskötsel, och genom att studera lagarna, det.

Historiska epoker historia12

medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller nyare tiden. I europeisk historieskrivning brukar man räkna med att medeltiden inleddes ca 500 e.Kr., efter det västromerska rikets fall 476. Den sträckte sig fram till senare delen av 1400-talet Medeltiden var en tidsepok som sträckte sig mellan 500 år e.kr, 1500 år e.kr. Medeltiden är namngett efter att så kallats vara en mörk period mella två ljusa tider, antiken och renässansen. Men medeltiden var början på vårt moderna samhälle. Under medeltiden dominerade kristendomen och islam inom vetenskapen och kulturen medeltiden. Med detta menar man att livet på landsbygden, med till exempel odling och skogsbruk, fortsatte ganska oförändrat i flera undra år efter medeltidens slut. Därför kan man ofta utgå ifrån att det sett liknande ut på medeltiden, som in i 1800-talets första hälft Medeltiden - Quiz. 1) Vilken pest kom till Sverige på 1300-talet? a) Corona b) Råttdöden c) Spanska sjukan d) Digerdöden e) Pandemin f) Dödsdöden 2) Vad hette kvinnan som helgonförklarades på 1300-talet och senare blev Europas skyddshelgon? a) Helena b) Birgitta c) Karolina d) Birgit e) Karin f) Astrid 3) Under vilket århundrade kom de första. Annons. Faktum är att många levde kvar under hela medeltiden. I nutida historisk litteratur går de under benämningen mudejarer, ett ord som kommer av arabiskans mudajjan; ordet syftar dels på att man är tillåten att stanna kvar, dels på att man måste betala tribut för detta

Under medeltiden så målade konstnärerna enbart religiösa motiv. Man trodde också att energin mellan materia också skulle lösa gåtan på livet och livet efter döden. Men vad är en abstraktion. Dom lyckades med det och andra kom efter Vad var medelklassen som på medeltiden? 1. svar:Medelklassen är en modern idé och på sikt verkligen började efter WW2 när männen kom hem från kriget och hade GI bill att gå till skolan, öppna företag, uppfinna saker och bygga fabrikerna. I 410 AD var människor rik eller fattig. Ingenting i; Vad var Skottland som på medeltiden. • Hur kommer det sig att så många är lite rädda för döden? • Vad händer efter döden? • Har du varit på en begravning? • Hur gick det till på en den? Präst, blommor, kista, grav osv. • Finns det olika sorters begravningar för olika religioner? • Hur lång var medellivslängden för kvinnor och män på medeltiden Medeltiden är en tidsperiod som bestämts ligga mellan antiken och renässansen. Antiken har ett rykte om sig att vara en tid av imperier, filosofi, teater, poesi, statskonst och ädla hjältar. Efter..

Sveriges förhistoria - Wikipedi

Efter det kommer tidig medeltid 500 till 900-talet då mycket oroliga politiska förhållanden påverkade kristnandet och kulturen, mycket att den konstnärliga kulturen sägs ska förlorats under detta sekel exempel berätta vad människorna hade för kläder, hur de smyckade sig, vad de använde för föremål i sitt dagliga liv och även vad de åt (Jesch 1991:11f). I Norge och Sverige har man sett att det inte var ovanligt för aristokratin att begravas med ett skepp eller en båt. Män var ofta begravda med en häst. Mat och dryc Medeltidens Skåne Medeltiden i Norden sträckte sig mellan ca 1050 till mitten av 1500-talet. Början på perioden hänger samman med övergången till kristendomen, och den avslutas i och med reformationen Medeltiden - kungar, drottningar och kampen om Sve... Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråd död. Här får vi följa medeltidens regenter fram till Gustav Vasa Själva kalendrarna, där man skriver in festdagar och dylikt, börjar däremot enligt gammal romersk sed med 1:a januari, och det kan vara förklaringen till att 1:a januari kommer tillbaka som nyår, men det sker inte i någon större skala förrän efter medeltiden

Medeltiden Efter vikingatiden kom medeltiden till norden. Man brukar säga att medeltiden börjar när kristendomen får fäste, och i norden var det mellan 1000 och 1200 som den fick ordentligt fäste även bland folket. Med kristendomen kom även den gemensamma kristna institutionen, som enade Sverige på ett sätt det aldrig tidigare vari England under medeltiden avser den del av Englands historia som inträffade under medeltiden, från slutet av 400-talet till början av tidigmoderna Storbritannien 1485, som inleddes med Tudortiden.. Perioden inleddes med Romerska rikets tillbakadragande från Britannia och senare dess fall, med tillhörande ekonomisk nedgång på de brittiska öarna.. Därefter följde flera århundranden av. På jakt efter medeltidens gränsmarkeringar. Arkeologen Per-Olof visar att det går att finna mycket mer information bara man vet vad man ska titta efter. Han visar vägen till en av de historiskt viktigaste socken­avgränsarna Efter laga skifte kom det att bli allt mer privat,. 1. Vad var en stormannasläkt? Svar: Det var en släkt som var rika bönder. Släktskapet gjorde att de ofta höll ihop och strävade efter makt. Under medeltiden var det ett antal stormän som slogs om makten. 2. Kan du nämna två stormannasläkter som slogs om makten? Svar: Erikska ätten och den sverkerska ätten. 3. Hur valde man kung under medeltiden Vad var det som fick utvecklingen att leda till motstånd och många uppror? Kungamakten blev mäktigare och beskattade hårdare, försökte ta över kyrkans tillgångar. Spanien förlorade många driftiga medborgare

Historiska epoker « Stig Lundbergs hemsid

Med medeltiden menas den epok i Europas historia som följer efter romarrikets fall på 400-talet och som sträcker sig fram till 1500-talet. Det är en lång period, under vilken det hände mycket. Vi skulle kunna säga att det var under medeltiden som det Västeuropa vi känner idag började ta form Vad berodde de på? Vad ledde de till? - Vad hände med det gamla romerska riket? - Hur förvaltades arvet efter antiken under medeltiden? 2. - Högmedeltiden var en ekonomisk och kulturell blomstringstid. Beskriv hur Europa förändrades under denna tid och varför! - De goda tiderna skulle komma att följas av kristider under senmedeltiden Bönderna var undersåtar till godsherren (adelsman i en borg i centrum av alla godsen). Bönderna var tvugna att lämna ifrån sig delar av sitt smör, kött och säd till denne. Det var godsherren som avgjorde alla tvistefrågor och bönderna fick inte flytta från sin jord. Bönderna kunde däremot inte säljas som slavarna under medeltiden Medeltidens fattigvård och sjukvård. Under medeltiden byggde omsorgen om samhällets svaga på allmosor och donationer. Det fanns ett sorts ömsesidigt beroende mellan de som behövde hjälp för att överleva och de som skänkte

Stilarter & epoker - Historiesajten

 1. Mycket kommer under detta arbete att handla om makt och därför startar vi med att studera ståndssamhället innan vi sedan undersöker kyrkan & klostrens makt. Vidare tar vi oss an adel och Hansans makt innan vi avslutar med att se vad det innebar att var kung under Medeltiden
 2. Efter en hård och kall färd kommer han till slut fram till Samarkand - den mest perfekta staden med avseende på skönhet. På väg mot Delhi Via Hindukush och Kabul når Ibn Battuta på hösten 1333 fram till Sinds flod, alltså Indus. Målet är Delhi, Indiens huvudstad och säte för den beryktade sultanen Muhammad Ibn Tughluq
 3. Medeltiden är så mycket mer än mörker, pest och halshuggningar. I varje program snubblar Ahmed över ett medeltida föremål och försöker ta reda på vad det använts till. Arkeologen Johanna Bergqvist ger honom nya infallsvinklar på hur det var att leva i Sverige under medeltiden
 4. Bland annat växte nya samhällsgrupper fram, som adeln. Det var även under medeltiden som de första svenska städerna utvecklades, som Sveriges äldsta stad Sigtuna. Sannolikt grundades staden av en av Sveriges då många lokala kungar under sent 900-tal. Utvecklingen av de svenska städerna lade grunden för det kristna kungariket Sverige

MEDELTIDEN i Sverige Innan filmen visas är det bra att ni tillsammans har gått igenom följande begrepp och ord: • Gå igenom de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. • Vikingar • Missionärer • Asagudar • Stormännen • Betala skatt • Kloster • Helgon Vilka var dessa? Efter att ha sett på filmen diskutera gärn När man pratar om medeltidens konst syftar man ofta på konsten som uppkom i Europa mellan år 700 och fram till 1300-talet. Den reflekterades till stor del av vad som var aktuellt i samhället. Det innefattar exempelvis den kristna religionen som var ett stort och viktigt inslag i den medeltida vardagen BOKRECENSIONER. Lundaprofessorn Dick Harrison, som har skrivit böcker om nästan alla historiska epoker som finns, tar sig an Sveriges medeltid i sin nya bok.. Men vad är egentligen medeltiden. Arbeta i par. Turas om att läsa högt för varandra om åtta kändisar som levde under medeltiden. Låt en läsa frågorna i texterna och den andra svaren på frågorna. Var uppmärksam för på nästa sida ska du göra ett quiz för att se vad du kommer ihåg En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Medeltiden - Sverige mellan 1050- och 1520-talet kan du totalt få 8 guldmedaljer

Digerdöden Medeltiden Historia SO-rumme

Ahmed hittar en gammal medeltida benbit i ett snöre. Frågan är vad den har använts till? Var det sån svält att man band fast maten så att ingen skulle stjäla den? Nej, benbiten visar sig ha med nöjen att göra! I jakten på den medeltida humorn och svaret på vad benbiten har använts till gör Ahmed en spännande resa tillbaka i tiden Idag kom Merlin med sina vänner adelsdamen Ingrid och skräddaren Göran på besök. De ville visa oss och lära oss om de vackra och spännande kläderna som man bar under Medeltiden. Att Ingrid var en rik adelsdam kunde man direkt se på hennes fina kläder. Hennes röda klänning skvallrade om att hon hade riktigt gott om pengar •Ni ska snart få se 20 begrepp med koppling till medeltiden. •Ni ska som grupp försöka komma ihåg vad de betyder. •Ni kommer att få förbereda er i X antal minuter genom att läsa i grundboken på s. 53. •När förberedelserna är klara, kommer vi spela knyckla och kasta. •Det är dock bara 12 av begreppen som kommer att dyka upp Vad blir egentligen kvar efter oss när vi försvunnit från jordelivet? Kommer det att finnas något som påminner våra framtida släktingar eller medmänniskor om oss vad vi gjorde, hur vi levde och vilken sorts kultur vi skapade

Möt medeltiden Tillbaka Pestens orsaker. Pesten drabbade snabbt och hårt. Från att ha varit helt frisk dog en människa inom bara något dygn. Människorna måste ha känt sig skräckslagna och maktlösa. Men vad orsakade pesten, hur kom det sig att den spred sig så snabbt? Pesten orsakades av en liten loppa som levde på svartråttor Under medeltid införde Hansan humle som krydda i ölet. Kanske avnjöt abboten och hans bröder gott och kostbart importöl! Några förstahandskällor om klostret finns inte, men om man blandar lite av traditionen med arkeologiska fynd och medeltidshistoria, kan det finnas en lösning på vad det hela en gång handlade om 1408 kom Ingeborg Gerhardsdotter till Vadstena kloster. 11 år gammal vigdes hon till nunna. Det var ovanligt ungt. Vi får se hur livet i klostret var - och de stränga regler som nunnorna levde efter

Filmen är en översikt av medeltiden och här berättar bonden Erik som lever under denna tid, om de stora förändringarna som skedde då och hur Sverige bildades. Vi får också veta hur folket levde, vad de åt, hur de klär sig och mycket annat. Vi följer med till en 1408 kom Ingeborg Gerhardsdotter till Vadstena kloster. 11 år. Medeltiden - Flickor och nunnor i kloster : 1408 kom Ingeborg Gerhardsdotter till Vadstena kloster. Hon var bara 11 år gammal när hon vigdes till nunna. Det var ovanligt ungt. Vi får se hur livet i klostret var - och de stränga regler som nunnorna fick leva efter. Klostret var inte uppvärmt och nunnorna fick inte ha för mycket värmande filtar Vad kan jag göra mot mina besvärande tarmljud? Fråga till Näringsexpert. Jag besväras av tarmljud som ofta kommer ca ½ - 1 timme efter måltid och då också gaser. Ibland även ballongmage. Avföringen är bra. I tonåren fick jag diagnosen tarmkatarr, ofta diarréer efter måltid men har varit riktigt bra långa perioder

Tidsperioden har beräknats vara 1 000 år lång och sträckte sig ifrån 500 e.Kr till 1500 e.Kr. Den innefattade eländiga levnadsförhållanden i ett Europa som till stora delar dominerades av. - Antiken kan ibland räknas från forna Egypten till Västroms fall, d.v.s. 3500 f.r. till 476 e.kr, men ofta fokuserar man dock på antika Grekland och Rom (ca. 800 f.kr. - 476 e.kr). Det var stora förändringar under antiken. Hur skilde sig t. ex stadsstaten Aten från imperiets Rom? Beskriv kortfattat. - Ange några faktore

Medeltidens påverkan på samhället idag - Medeltiden - ett

Per-Olof Fredman är på jakt efter spår från medeltiden i form av visarstenar. Ibland är det svårt att hitta gränsmarkeringarna på marken. Många kom till för många hundra år sedan och kan vara överväxta i dag. Maskiner i skogs- och jordbruket, vägbyggen och andra anläggningsarbeten har förstört många märken. Åldersbestämnin De första svenska herresätena byggdes under tidig medeltid och de sista kring förra sekelskiftet. Under den tiden och fram till i dag har deras roll förändrats radikalt; från samhällets nav till rekvisita för de rika. Göran Ulväng ger oss nya perspektiv på slott och herrgårdar

Medeltiden delas in i tre större perioder: äldre medeltid eller tidig medeltid, en tid av stark decentralisering och låg tillväxt, i Västeuropa från omkring 450 till 1000; högmedeltiden, som kännetecknas av stark ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, stabilisering och centralisering av den politiska makten, från omkring 1000 till 1350; och senmedeltiden, då tillväxten fick ett abrupt slut och en period av demografisk stagnation, ökad politisk turbulens tog vid, men då. I västerländsk historieskrivning brukar tiden efter romarrikets undergång kallas medeltiden. Ordet betyder tiden mittemellan och hade från början en nedvärderande klang. De människor som myntade begreppet på 1500-talet ansåg att medeltiden var en mörk och primitiv tidsålder utan några som helst framsteg inom några områden

konkreta svar på hur medeltidens människor använde matematiken. I häftena Vad kostade det (L. Lagerqvist) och Med mått mätt (A. Carlsson) finns lättlästa uppgifter om mynt, mått och vikt. Kulturmiljöer i Västmanland De mest fysiska spåren efter medeltiden är de byggnader som fortfarande finns kvar. Västmanlands län har e Efter medeltidens världsfrånvända, kyrkligt dominerade, asketiska liv, som jämförelsevis förefaller som ett långt stillastående, kom renässansen och väckte livsandarna åter. Upptäckter, handel och kommersialitet revolutionerar tillvaron, och vid 1700-talets slut kommer dessutom den industriella revolutionen Hellquist hänvisar i Svensk etymologisk ordbok till fornsvenskans ?r?m?nninger för det som vi idag kallar syssling, så för avlägsnare släktskap än kusin (d v s syssling eller brylling i fsv) använde man således redan på medeltiden benämningen tremänning osv

Medeltiden – Arkiv och lärandenunnor & präster

Digerdöden Historiska Musee

Under tiden ABC är på plats hittas en tärning. Nummerplaceringen på tärningens sidor hjälper arkeologerna att datera den till medeltiden. - Vad fint att den är blandsliten Medeltiden slutar : under vilken tidsperiod var medeltiden, vilken händelse i Stockholm brukar man säga innebär slutet på medeltiden, vad heter den tidsperiod som kommer efter medeltiden, vem var kung då Nutida Cordoba som under medeltiden var Europas främsta centrum för akademiska studier. Under medeltiden influerades Europa i hög grad av den islamiska världen vilket ledde fram till renässansen och vetenskapliga revolutioner1.. Efter Koranens uppenbarelse intog många muslimska vetenskapsmän framträdande roller och städer som Baghdad, Damaskus, Kairo samt Córdoba blev viktiga centrum. Riddarnas status kom att höjas genom att de ibland byggde egna borgar som de blev herrar över. Riddarna skulle vara en viktig del i de arméer som deltog i korstågen och andra medeltida slag. Militära slag. Under medeltiden utkämpades många slag på europeisk mark och krigsföringen utvecklades under perioden

Evalund | Arkiv och lärande

Med jorden följde makten och kungarna hade rätt att ta skatt av bönderna. kungen gav landområden län och skapade då en feodalism. Feodalism har två meningar: -Det första var att det betecknade det politiska styrelsesättet under medeltiden med kungar och vasaller Under åren 1225-1526 kallades det svenska språket för fornsvenska. Skriften som användes var det latinska alfabetet, alltså det vi använder än idag. Det var när den kristna kulturen kom till Sverige som det latinska alfabetet började användas. Först användes alfabetet bara av utbildade människor i domkyrkor och klosterskolor, men det spred sig snart utanför Tristan och Isolde är dock en av de mest berömda berättelsen från högmedeltidens hovlitteratur. Tristan är en riddare från Cornwall som hämtar den vackra irländskan Isolde så att hon kan gifta sig med Tristans kung och farbror, Mark. Under överfarten dricker de två dock en kärleksdryck Litteraturens uppgift under medeltiden var till stor del att visa för människorna hur de skulle leva sitt liv i förhållande Hur ser människorna på livet vi lever här på jorden och ett eventuellt liv efter detta? Vad är eftersträvansvärt och vad är klandervärt? Vilken syn på kärleken kommer fram? Vad belönas och vad.

Harry Potter Trollstav (Officiell kopia) | Funidelia

Medeltid - Spår från 10 000 å

 1. MEDELTIDEN. Romarriket delades i två delar under år 395, mellan det västromerska riket och det österromerska riket. De germanska folket som kom från norr hade ett hårt tryck på det västromerska riket och erövrade området och tog sig allt längre in i reket. År 476 upplöste det västromerska riket i et antal germanska kungariket som var självständiga och denna händelse är vad.
 2. Under hela medeltiden bestod en mans underkläder av en rak skjorta, utan krage och manschetter. Han hade också brokor (medeltidens svar på kalsonger), som varierade i utseende beroende på modet. Då långa, vida kläder var i bruk var brokorna långa och pösiga. När modet föreskrev korta, tighta kläder krympte brokorna
 3. Medeltiden innebar stora förändringar för människorna i Värmland. En avgörande förändring var övergången till kristendomen. När man blev kristna i Värmland vet vi inte med säkerhet. Adam av Bremen skriver omkring år 1070 att skarabiskopen Adalvard den äldre vann åt Kristus hela det värmländska folket
 4. från medeltiden. Att läsa vidare I Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid kan man söka på ordet Idrott och läsa mer om vad skriftliga källor berättar. Det finns också olika museer och upplevelsecenter som arbetat med medeltida idrotter. Kalmar museum har sammanställt bra exempel i häftet Medeltida idrotter för skolbruk
 5. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Medeltiden - Hur folk levde i Norden kan du totalt få 10 guldmedaljer
 6. Stockholms äldsta historia. Det har bott människor i Stockholmsområdet i tusentals år, långt innan staden grundades. Under medeltiden blev Stockholm en stad med slott, kyrka, rådhus och stadsmur
 7. Under medeltiden kom allts Men efter medeltiden fick jag problem. Många hävdar ex att Wasa är medeltid. Men jag håller med. Vi har sedan medeltiden haft några epoker o inte är människan vi har inte många källor till kvinnors vardagsliv under medeltiden. Vad vi har är dessutom ofta uttryck för hur någon ville att.
En hyllning till senapen 22 december 2016 kl 10

De brukar kallas för feodalsamhällen (efter lat. feodum = län).. Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även riddartiden.Längden på perioden varierar betydligt beroende på region Hur levde en slavfamilj? Hur bodde man, vad åt man och hur roade man sig? 4. Filosofi, vetenskap, kultur Grekland brukar ofta beskrivas som Europas kulturella vagga. De idéer som kom fram på politikens, filosofins och vetenskapens område i det antika Grekland har haft stor betydelse för Västerlandets utveckling Tidsperioden före Medeltiden, Tidsperioden efter Medeltiden, Vid detta år startade Medeltiden?, Vid detta år grundas Stockholm. Show: Innan den nya religionen kom till Sverige trodde man på.. Vad är Asatron? 300. Vid detta år startade Medeltiden? Vad är år 1250? 400

 • Kinnarps Karlskrona.
 • Taco Bar Eskilstuna.
 • Betänkande riksdagen betyder.
 • Wilo Select 4 download.
 • Hoya 58mm ND Filter.
 • Stadler Riemenantrieb.
 • Tomatsorter 2019.
 • Rapsblomma engelska.
 • The Sims 4 Wiki.
 • Slag kryssord.
 • Graco Simple Sway 1927133.
 • Prinz Marcus von Anhalt Social Media.
 • Verklighetsbaserade böcker brott.
 • LEGO Millennium Falcon 10179 original price.
 • MLM meaning lgbt.
 • Jill Johnson låtar.
 • Стар трек сериал.
 • Vigselbåge hyra.
 • Jakthund som inte fäller.
 • Grupporienterad synonym.
 • Studiehandledare lön.
 • NSDAP deutsch.
 • Durga synonym.
 • Hallo Swedish.
 • Dystopi PM.
 • Bobbi Kristina Brown barn.
 • Delord.
 • Ofullständig konkurrens.
 • Danska artister.
 • Michael malarkey speaking arabic.
 • Spa Sopot.
 • Ferienjob Steuererklärung Eltern.
 • Grundskolor Sundsvall.
 • Lakota Land.
 • Learn Arabic alphabet.
 • IFK Kristianstad bilder.
 • Generali Versicherung Kfz Schaden.
 • Fiskekort Mölndal.
 • Zombies 2 Disney Plus Sverige.
 • Raw viewer Windows 10.
 • Aseptik och antiseptik.