Home

Landsting kollektivavtal

Kollektivavtal · Lärarnas Riksförbund

Kollektivavtal för kommun och region - Vårdförbunde

Nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, Huvudöverenskommelse 19 (HÖK 19), gäller från 2019-04-01 till och med 2022-03-31. Avtalet är så kallat sifferlöst det vill säga innehåller ingen fastställd garanterad lönenivå, utan bygger i stället på lokal lönebildning, något som är det vanliga i avtal för akademiker Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Kollektivavtal. I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona tecknar. Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20

Vi tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKR ger medlemmarna stöd i det arbetet Förbättringar i kollektivavtalet för dig i kommun och landsting. Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om förbättringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Bland annat höjs din OB- och helgersättning. Förändringarna gäller från 14 juni 2017

Nu gällande avtal med: OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) AkademikerAlliansen. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF Förbättringar i kollektivavtalet för kommun- och landsting I § 13 mom. 7 b) och c) tillförs möjlighet att teckna lokalt kollektivavtal om annat uttag av extra övertid samt uttag av extra mertid. Det innebär att lokala parter nu kan förfoga över såväl allmän som extra övertid/mertid Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra förhållanden på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du har frågor som du inte får svar på här eller om undrar vad som gäller för just dig och din arbetsplats. Uppdaterad: 8 jan 2021 Arbetsgivare, kollektivavtal Demokrati, ledning, styrning Ekonomi, juridik Hälsa, sjukvård Integration, social omsorg Näringsliv, arbete, digitalisering Samhälls­planering, infrastruktur Skola, kultur, friti Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet

Kollektivavtal kommun och regioner - Visio

Kollektivavtal SK

LOK Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet PA-KL Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting PAK/LPAK Pensionsavtal (1978) för arbetstagare hos kommuner (primär-kommuner och församlingar respektive landsting Lokalt kollektivavtal (LOK 16) med Fysioterapeuterna LS 2017-0809 Ärendebeskrivning Lokalt kollektivavtal 16 (LOK 16) om lön och allmänna anställningsvillkor med Fysioterapeuterna. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den i 1 september 2017 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m LO.K 1 kollektivavtal m.m. - HÖK 17 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön oc Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning Avtal pension och uppföljning Ulf Åkesson TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 2017-10-09 LS 2017-0854 Landstingsstyrelsens personalutskott Lokalt kollektivavtal 17 (LOK17) om lön och anställningsvillkor med Stockholms läkarförening samt antagande av Med stud 1 Fördelarna med kollektivavtal - jämför med lagen. Här är några exempel på förmåner som kollektivavtalen för kommun och landsting ger dig. Jämför med vad som skulle gälla om det inte fanns kollektivavtal hos er

kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. § 2 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet och de till avtalet hörande särskilda bestämmelser/specialbestämmelser, tillämpas p bifogat cirkulär 16:15 från Sveriges Kommuner och Landsting f ramgår innehållet i avtalet. Allmänna bestämmelser är en bilaga som är likalydande i kollektivavtal med samtliga arbetstagarorganisationer i kommuner och landsting. I bifogade cirkulär 16:23 och cirkulär 16:43 om överenskommels Lokalt kollektivavtal 16 (LOK 16) om lön och allmänna anställningsvillkor med Vårdförbundet. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den il september 2017 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 16 Överläggningsprotokoll om LOK 16 och lokal förhandlingsordning med Vårdförbunde Avtal - landsting och kommun; Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker. Här kan du lära dig mer om kollektivavtal och hur mycket pengar ditt kollektivavtal är värt. Så mycket ger ditt kollektivavtal; Sveriges Psykologförbund Box 3287 103 65 Stockholm

Kollektivavtal för den kommunala sektor

Gamla tjänstepensionsavtal för kommun och landstingsanställda PA-KL, PAK och LPAK. 2018-11-19. De senaste åren har det skett stora förändringar i gamla tjänstepensionsavtal för kommun och landstingsanställda PA-KL, PAK och LPAK. Förändringarna har skett löpande under en längre tid och kan därför vara svåra att överblicka i sin helhet Kollektivavtalet som blev ett decimaltecken Få landsting, regioner eller ambulansbolag ställer krav på att alla anställda i samtliga led ska vara omslutna av kollektivavtal. Det innebär att underentreprenörer och leverantörer av varor och tjänster kan bemanna exempelvis ambulanser utan att vara i stånd att visa upp ett kollektivavtal Tidigare lokala samverkansavtal fortsätter att gälla. Om lokal part begär förhandlingar om nytt lokalt samverkansavtal, utgör det nya centrala samverkansavtalet grunden för de lokala förhandlingarna. Det centrala avtalet belyser syftet med samverkan - vikten av medarbetarnas delaktighet och engagemang Det framgår också av kollektivavtalen om det går att avtala om annat i ditt enskilda anställningsavtalet. Kollektivavtalet är bindande för både arbetsgivaren och arbetstagarna vad avser rättigheter och skyldigheter. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal behöver du tänka noga på vad som står i ditt anställningsavtal Södermanlands läns landsting (landstinget) och Svenska Kommunalarbetare-förbundet (förbundet) har träffat kollektivavtal, bl.a. Allmänna bestämmelser (AB) som är en bilaga till en huvudöverenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta samt för-bundet (HÖK AB)

Enligt kollektivavtal för kommun och landsting finns det även förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Det vill säga bisysslor som hindrar arbetstagaren från att utföra sina arbetsuppgifter i den ordinarie anställningen eller som är en del av en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. (8 § Mom. 1 AB 17 Jusek Kollektivavtal Kollektivavtal kommunal sektor I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor LOK Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet SjLL Lag om sjuklön SemL Semesterlag SFB Socialförsäkringsbalk TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl

Kollektivavtal. Kollektivavtal innebär trygghet för dig som lärare. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting och de olika friskolekoncernerna Avtalet är en överenskommelse om ett gemensamt synsätt på hälso- och arbetsmiljöområdet inom kommuner och landsting. Det är en utveckling av ett tidigare avtal på området och tar upp bland annat följande frågor

Jämtland(S)-kommuner vill förändra upphandlingen

Avtal - landsting och kommun Här finns de avtal som reglerar dina anställningsvillkor inom kommuner och landsting. Avtalen. Löneavtal HÖK T Samverkansavtal FAS 05 Omställningsavtal KOM KL Allmänna anställningsvillkor (AB) Förändringar i Allmänna bestämmelser (AB) maj 2013 Kollektivavtalet reglerar semestervillkoren. Hur ser de ut? Avtal med Vårdföretagarna bransch E och F. Rätt till 25 semesterdagar upp till 39 års ålder, 31 dagar mellan 40 och 49, och 32 dagar efter 50. Har du inte rätt till övertidsersättning bör antalet semesterdagar ses över i det individuella anställningsavtalet Hitta ditt kollektivavtal. Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med BankID för att få mer information om ditt kollektivavtal.. Kommun och region - SKR och Sobon Kollektivavtal säkrar på så sätt att landstinget har seriösa leverantörer som det går att lita och som kan leverera tjänster med hög kvalité över tid. Moderaterna återkommer till att EU-direktiv för offentlig upphandling omöjliggör krav på kollektivavtal, men det stämmer inte SKR är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner. SKR har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivarorganisation för sina medlemmar (kommunerna) och därmed teckna centrala kollektivavtal. SKR har också skapat arbetsgivarorganisationen Sobona för verksamheter som SKRs medlemmar bedriver i bolagsform

Arbetsgivare, kollektivavtal SK

alla slutits med Sveriges kommun och landsting (SKL). Eftersom kollektivavtalen omfattar flera yrkesgrupper kommer kartläggningen av avvikelser avgränsas till yrkesgrupperna: undersköterskor (Kommunal), sjuksköterskor (Vårdförbundet) och läkare (Läkarförbundet). 1.3 Metod och materia Kollektivavtal är ett viktigt regleringsinstrument för arbetsförhållanden på den svenska arbetsmarknaden och de kan snabbare än lagstiftning anpassas till nya normer. Rapportförfattaren studerar Huvudöverenskommelsen (HÖK), Allmänna bestämmelser (AB) och kollektivavtalet om Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner och landsting (FAS)

Förbättringar i kollektivavtalet för dig i kommun och

Kollektivavtal om Avtalsgruppsjukförsäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt Avgiftsbefrielseförsäkring för anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företa Kollektivavtalen är de konkreta resultaten av parternas förhandlingar. Det är ett skriftligt avtal mellan minst två parter, arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation. Avtalet ska behandla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Med kollektivavtal blir villkoren bättre - hur de ser ut beror på om du arbetar inom landsting/kommun, privat sektor, statlig sektor eller har flera arbetsgivare. Ingen förlust att dela lika. Sacos kalkylverktyg visar hur utfallet blir beroende på föräldrarnas löner

Landsting skriver eget kollektivavtal. Landstinget i Kalmar län blir först i landet med att teckna ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet om akademisk specialisttjänstgöring för. Lärarförbundet har tecknat ett kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Landsting som gäller i tre år. Avtalet gäller fram till 31 mars.. Kollektivavtalen fungerar som ett bindande handslag där båda parter kommit överens om villkoren på arbetsmarknaden. Ett avtal som undertecknas av en arbetsgivarorganisation, till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är bindande för alla arbetsgivare som är medlemmar i den organisationen

Allmänna bestämmelser (AB) SK

 1. Kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet kompletterar lagen om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen. Avtal om samverkan och arbetsmiljö (2017) är ett centralt kollektivavtal på nationell nivå tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 2. § 11 Rekommendation om lokalt kollektivavtal Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare - kommuner, landsting och regioner - och berörda arbetstagarorganisationer att anta ett lokalt kollektivavtal med det innehåll som framgår av §§ 2-8 och 10. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stån
 3. Enligt kollektivavtalet för anställda inom kommun och region betalar arbetsgivaren sjuklön under de första 90 dagarna. Från och med dag 15 får du också sjukpenning från Försäkringskassan. Från och med dag 91 sjunker sjuklönen från din arbetsgivare, och du kan då få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL)
 4. Upphandlingspolicy - kollektivavtal Ärendet Landstingsstyrelsen uppdrog 2005-03-15, § 121, åt landstingsstyrelsens för-valtning att komplettera gällande upphandlingspolicy så att det framgår att leverantörer till landstingets bolag och förvaltningar skall följa gällande kollektivavtal för arbete utfört i Sverige
 5. Om du har en deltidsanställning inom staten och samtidigt en inom kommun/landsting eller privat, så beräknas förmånerna enligt respektive kollektivavtalsbestämmelser - var för sig. Det betyder att om du har en sammanlagd lön från båda anställningarna som når över taken, kan ersättning vid sjukdom bli lägre, än om du tjänar motsvarande lön i en anställning
 6. Kollektivavtalen HÖK 18 och Allmänna Bestämmelser (AB) är de största avtalen och gäller lärare som arbetar i kommun, landsting, region, kommun- eller landstingsförbund. HÖK 18 gäller bara lärare, men Allmänna Bestämmelser gäller all personal inom kommun och landsting, inklusive lärare och studie- och yrkesvägledare

Förbättringar i kollektivavtalet för kommun och landsting

Tjänstepension - anställd i kommun eller landsting. Senast uppdaterad 2016-08-24. Du som är lärare och anställd inom kommun, landsting eller Pacta-bolag omfattas av de kollektivavtalade pensionsavtalen KAP-KL eller AKAP-KL. Pensionen börjar tjänas in vid 21 års ålder Om du arbetar som privatanställd tjänsteman på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal, så har du tjänstepensionsavtalet ITP. Du har antingen ITP 1 eller ITP 2 och med båda alternativen finns det mycket du kan göra för att påverka din pension AGF-KL - Avgångsförmåner. • På arbetsgivarsidan Sveriges kommuner och landsting, Svenska Kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund, • På arbetstagarsidan Svenska Kommunalarbetarförbundet, TCO-OF:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och Sjukvård och Lärare med tillhörande förbund, samt ett antal särskilt. ställda i kommuner och landsting m.fl. (bilaga 5) f) Protokollsmall för lokalt kollektivavtal (bilaga 6) § 2 Ändringar och tillägg De ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets giltighetsperiod träffar överenskommelse om ska ingå i såväl centralt som lokalt kollektivavtal kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor i syfte att skydda arbetstagarna från orimliga löner och osäkra anställnings- och arbetsförhållanden, landsting, Rapport 2012:20. 12 Se bl.a. skäl 37 i direktiv 2014/24. 9 2 Sociala hänsyn i offentlig upphandlin

Kollektivavtalad pension, tjänstepension. Senast uppdaterad 2016-08-24. Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal har, utöver den allmänna lagstadgade pensionen, också en kollektivavtalad pension. En viktig förmån som kan vara värd många tusenlappar. Den kollektivavtalade pensionen kallas också för tjänstepension STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3 (3) Dokumentnamn Regnr Gäller fr.o.m Kollektivavtal om flexibel arbetstid inom SLSO AVT-1670-v.2. 2016-11-15 Obekväm arbetstid Ersättning för obekväm arbetstid utges enligt Allmänna Bestämmelser endast för arbetstid som faller inom normaltiden

Kollektivavtal vid upphandling Ärendebeskrivning Jens Sjöström (S) har den 14 april 2015 lämnat en skrivelse till personal­ utskottet om upparbetande av en ny upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting som ställer tydligt krav på svenska kollektivavtal vid upphandling. Beslutsunderla Pension - med eller utan kollektivavtal. Din pension består av flera olika delar. Från staten får du inkomstpension och premiepension. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal får alltid tjänstepension. Du kan även ha ett eget sparande till pensionen. Publicerad: Tisdag 9 okt 2018. Senast uppdaterad: Tisdag 9 okt 2018 Fel kräva kollektivavtal och heltid i Västernorrland Debatt Det är ett mycket olyckligt beslut att ställa krav på kollektivavtal och krav på heltidsanställning, skriver Ulrica Dyrke och Thomas Byström från Företagarna. Landstinget i Västernorrland har beslutat att ställa sådana krav för alla anställda inom landstinget och hos privata vårdgivare Kollektivavtal om tjänstepension Reviderad 2020-07-01 (§ 15) 11 (56) Förkortningar . AB Kyrkans Allmänna bestämmelser . AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATP Allmän tilläggspension . EPL Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-stöd till bar

Landstinget: Det centrala kollektivavtalet ger endast möjlighet för de lokala parterna att träffa avtal. Ett sådant lokalt avtal krävs inte för att byta ut rast mot måltidsuppehåll. Arbetsdomstolen: Bestämmelsens ordalydelse i det centrala kollektivavtalet innebär att arbetsgivar­sidans tolkning är den riktiga Finansdepartementet har beret Stockholmt s läns landsting tillfälle att lämna synpunkter på delbetänkandet Upphandlin ocgh villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Beslutsunderlag . Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 septembe 201r 5 Förslag till yttrande Sammanfattning av Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om att förlänga kollektivavtalet HÖK 11 med tre år. Avtalet omfattar cirka 110 000 kommun- och landstingsanställda, inklusive fysioterapeuter, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor I exempelvis Södermanland har landstinget just fått kraftig kritik för att de fortsätter att anlita hyrföretaget, som saknar kollektivavtal och därmed garantier för dess löner, arbetstider, ob-ersättning, övertidsersättning, pensionsavsättningar och försäkring. - Det blir en sorts lönedumpning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm BesökHornsgatan 20 Tfn 08-45270 00 Fax 08-4527050 info@skl.se, www.skl.se RiB Kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor för rädd-ningstjänstpersonal i beredskap. RIPS Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Kollektivavtal - Vårdförbunde

På den här sidan kan du läsa mer om Sobonas styrelser Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare - DIK förklarar vad det innebär. Privat sektor Här har vi samlat de gällande avtalen för privat sektor, branschvis Kollektivavtalet reglerar hur man räknar ut karens­avdraget. Om du blir sjuk och går hem efter halva arbetsdagen påbörjas karensavdraget den dagen. Om du fortsatt är sjuk följande arbetsdag fortsätter karensavdraget den dagen till dess att avdraget sammanlagt uppnått maximalt 20 procent av en genomsnittlig arbetsvecka

SK

 1. Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns bra villkor när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat
 2. Hitta ett kollektivavtal. Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen
 3. Region Sörmland ansvarar för bra hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt kultur

Kollektivavtal Kommuna

 1. Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. På denna sida finner du upphandlingsdokument, förfrågningsunderlag, LOV
 2. Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas här
 3. Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. På olika sätt stöder och bidrar vi till länets utveckling

Anställningsvillkor - Tjanstetandlakarn

 1. Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar
 2. Region Halland arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och främja en hållbar utveckling i regionen. Vår vision är att göra Halland till den bästa livsplatsen
 3. Kollektivavtalet verkar bara inom dess tillämpningsområde vilket defineras av avtalsinnehållet. Det finns dock s.k. dolda klausuler som exempelvis inkluderar 29/29-principen som ger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Dessa klausuler ingår alltid trots att de ej finns uttryckta i det skriftliga avtalet
 4. En marknad där offentliga upphandlingar bidrar till att slå ut seriösa företag skapar ett vilda västernsystem som vi inte kan acceptera. Kollektivavtal säkrar på så sätt att landstinget har seriösa leverantörer som det går att lita på och som kan leverera tjänster med hög kvalitet över tid

Kollektivavtalet - Akademikerförbundet SS

Det ger stabila kollektivavtal och bättre betalt för avtalens fredsplikt. Organisationsgrad efter sektor. I Sverige varierar organisationsgraden stort mellan olika sektorer av arbetsmarknaden. Högst är den inom de offentliga sektorerna stat, kommun och landsting där mellan 84-86 procent av såväl arbetare som tjänstemän är fackligt anslutna Ett kollektivavtal reglerar löner och andra anställningsvillkor för en arbetstagare. Andra anställningsvillkor som ett kollektivavtal reglerar förutom lönerna är exempelvis olika anställningsformer, semester, föräldralön, arbetstid, övertid, försäkringar, uppsägningar och avsked

Kollektivavtal. Kollektivavtalet är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation, alltså ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare, om regler som ska gälla inom en viss inom en viss bransch eller på en arbetsplats Viktigaste kollektivavtal Almega, Bemanningsföretagen. Almega bemanningsföretag Allmänna anställningsvillkor | 2019-06-13 SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Avtalet Försäkrar 2018 | 2019-06-13 SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Villkorsavtal | 2019. Vårdgivare - Region Örebro län. Här hittar vårdpersonal relevant vårdrelaterad information, regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument Landstinget satsar på 150 utbildningsplatser under två år. På Vårdförbundet ser man det som ett steg i rätt riktning trots att landstinget säger nej till att skriva kollektivavtal om AST. Vårdförbundet har sedan flera år drivit frågan om specialistutbildning med full lön, AST, Akademisk specialisttjänstgöring

Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområd

Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket Lönerevision: Kollektivavtalet ger dig rätt att omfattas av en årlig lönerevision, i vilken dina prestationer ska avgöra vilken löneökning du ska erhålla. Lokalt inflytande: En lokal akademikerförening har rätt att förhandla direkt med arbetsgivaren, vilket ger medlemmarna direkt inflytande och öppnar för möjligheten att teckna lokala kollektivavtal Förebygg blockader som den Byggnads riktade mot Vaxholms kommun genom att kräva svenskt kollektivavtal som ett särskilt villkor vid upphandling. Det rådet får nu kommuner och landsting från sin arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och Landsting kollektivavtal. Syftet med kartläggningen är att ge enkel överskådlig information om villkoren i de olika avtalen för den som önskar ta reda på ett särskilt villkor. Syftet är också att göra det möjligt att med hjälp av denna sammanställning jämföra villkor mellan olika avtal och/eller branscher. = =

Ökad lönespridning – önskemål inför avtalsrörelsen

 1. Vad är ett kollektivavtal Kollektivavtal är en samling avtal som reglerar förhållanden inom en viss bransch. Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bl. a. avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning
 2. Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund och det är de som är parter, det vill säga har partsställning
 3. Landstinget får böta för brott mot kollektivavtal. Landstinget får böta 25 000 kronor för brott mot kollektivavtal. Det handlar om en dold timbank vid en ambulansstation i länet. - Det.
”Målet är att våra medlemmar ska få större inflytande över

Motionen tar höjd för att landstinget ska ställa schysta krav på sociala rättigheter för de anställda i samband med upphandlingar och leverantörsavtal. Motione n lyfter fram att Sverige är sämst i EU att ställa sociala krav vid upphandlingar i kommunerna, landstingen och staten Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan Svenska Kommunalarbetareförbundet § 1 Innehåll m.m. Parterna träffar denna överenskommelse om ändringar i kollektivavtalet Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) enligt § 2 Lokalt kollektivavtal om BEA §1 Innehåll m.m. Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta kollektivavtal om BEA. Till avtalet hör 1. bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA, med tillhörande bilagor A och B, enligt bilaga 1, 2. protokoUsanteckningar enligt bilaga 2, oc PA-KFS 09 är det kollektivavtal om pension som gäller för anställda födda 1954 och senare vid företag anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona inom företag som tidigare var medlemmar i KFS. För arbetstagare som är födda 1953 och tidigare gäller avtalet Gamla PA-KFS. PA-KFS uttyds Pensionsavtal inom KFS. PA-K kollektivavtal m.m. - HÖK T . Parter . Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt . AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m. Mellan parterna finns gällande tillsvidareavta l ÖLA 01 tecknat 2001-06 -15. Me

Skolans största problem är lärarbrist – inte arbetsbrist

Landstinget Region Skåne har ställt krav på att leverantörer av primärvård måste teckna kollektivavtal för att kunna godkännas. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar kravet och påpekar i en utredning att krav på kollektivavtal inte får ställas vid inrättandet av valfrihetssystem enligt LOV, lagen om valfrihetssystem Landstinget Sörmland bidrar till ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi följer arbetsmarknadslagar och vi vårdar de kollektivavtal som träffas mellan oss som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Fakta: Ersättningar de senaste två åre Dalarnas landsting har beslutat att gå samma väg. Även statens organ för upphandlingar planerar att börja kräva kollektivavtal för taxi­resor för myndigheter och riksdagsledamöter. Men Stockholms läns landsting, som dumpade priserna, har upphandlat färdtjänsten från just Taxi Kurir och Taxi 020 vägrar att göra detsamma

Certifikat/Medlem – Hendrick´s golv

Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare . Vi ger härmed in ett kollektivavtal enligt 9 a § lagen om utstationering av arbetstagare. Kollektivavtalet har anpassats till nu gällande riksavtal och kommer att ersättas av ett nytt när riksavtalet löper ut och har omförhandlats Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling. * Socialdemokratiskt ledda kommuner i Västerbotten och den socialdemokratiskt styrda regionen/ landsting, ska som en följd av ovan ställda krav, riva upp ingått avtal med leverantör om företaget bryter mot gällande kollektivavtal Stockholms läns landsting 3(5) PROTOKOLL 2012-10-04 Diarienummer LS 1201-0106 HÖK 12 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetarförbundet Antagande av avtal Produktionsutskottet beslutade att godkänna förslag till uppgörelse avseende lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor - LOK 12, samt avtal o

Kollektivavtal mellan Fackförbundet Scen & Film och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Här nedan finns kort information om minimilönerna i Institutionsteateravtalet och gäller från och med den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Information om pensionsavtalen inom institutionsteatrarna hittar du här Kollektivavtal på gång. Senast vid årsskiftet ska alla åkerier som kör för Samtrans ha tecknat avtal med Transport. Med det beskedet gick ett gäng chaufförer hem från uppvaktningen hos företaget som dominerar inom skol- och omsorgstransporter i Stockholms län Kollektivavtalet ska även tillämpas i förhållande till sådana arbetstagare som är medlemmar i ett annat fackförbund än det kollektivavtalsslutande fackförbundet. Kollektivavtalet sägs flyta in i anställningsavtalet och kompletterar detta, vilket gäller oavsett om hänvisning till kollektivavtalet har gjorts i anställningsavtalet eller inte I Landstinget Dalarna, liksom i de kommuner som Socialdemokraterna styr i länet, ska det framöver ställas krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Dessutom ska leverantörer med egen arbetskraft prioriteras. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Byggnads Gävledala och Socialdemokraterna Dalarna Kollektivavtal kan ge dig fler semesterdagar. Det finns kollektivavtal som kan ge dig rätt till fler semesterdagar. Rätten är då ofta kopplad till ålder eller att du gjort en särskild överenskommelse om att förhandla bort övertidsersättningen mot högre lön och fler semesterdagar

 • Apollon gud.
 • Deo bivax.
 • Översvämning Värmland.
 • IPhone 8 hörlurar.
 • Spindelmannen dräkt Barn.
 • Jabsco toalett problem.
 • Configurator mercedes benz accessories.
 • Gårdsbelysning Granngården.
 • Live Band blind date.
 • ProBike Syd öppettider.
 • Begagnad Rototilt S60.
 • Fritera frysta pommes temperatur.
 • Umsatzsteuer Brennholz 2020.
 • Avfallssortering och återvinning fakta.
 • Sepsis Überlebenschancen.
 • Frameo support.
 • Rolex President bracelet.
 • Marocko boende.
 • Armada JJ 2010.
 • Knappkungen.
 • Vad beror avundsjuka på.
 • Leklyckan Halmstad.
 • Beco Dog Food stockists.
 • How to find an au Pair in USA.
 • Kleine Zeitung ePaper.
 • Triomar Omega 3.
 • Ellos home Göteborg jobb.
 • I am gia return.
 • Vägglykta utomhus.
 • Konstfilosof.
 • Gluttar skånska.
 • Konstfilosof.
 • Restresor Grekland från Göteborg.
 • Tolino shine 3 Media Markt.
 • Boxning nybörjare Uppsala.
 • Färdigisolerade väggar.
 • Top anime 2014.
 • Viagogo stornieren.
 • Hälsoläger Sverige.
 • Deo bivax.
 • Pilgrim wiki.