Home

Kemisk jämvikt beräkningar

Masshalt - YouTube

I filmen finns det en genomgång och exempel på hur man beräknar kemisk jämvikt och jämviktskonstant. Se gärna filmen kemisk jämvikt och tecknande av jämvikt.. Beräkningar på jämviktssystem Framställning av karbonylklorid (fosgen) Fosgen är en otrevlig gas som har använts som stridsgas. Den kan framställas genom att man låter kolmonoxid reagera med klorgas: CO(g) + Cl 2 (g) ⇌ COCl 2 (g) Vi har en behållare på 10,0 dm 3. Vid jämvikt har vi 0,28mol CO, 0,21mol Cl 2 och 0,81mol COCl 2 Kemisk jämvikt uppstår då dessa två motsatta reaktioner går lika snabbt. Det har då uppstått en jämvikt, och det varken skapas eller förbrukas mer av reaktant eller produkt. Beroende på reaktion ligger denna jämvikt på olika ställen Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Ett exempel på beräkning av jämviktskonstant. Man blandar 0,045 mol H 2 med 0,045 mol I 2 i en behållare med volymen 1,00 liter vid temperaturen 450 o C. När reaktionen nått jämvikt innehåller behållaren 0,070 mol/l HI. Beräkna jämviktskonstanten för reaktionen

Beräkning på kemisk jämvikt och jämviktskonstant - YouTub

 1. I en kemisk reaktion styrs jämvikten istället av vilken reaktion det är och faktorer som koncentration och temperatur
 2. Inledning I denna del får du lära dig vad kemisk jämvikt innebär och hur du utför kemiska beräkningar på jämviktsreaktioner. Läs mer Kemi 1 - på Hälsingegymnasie
 3. Uppgifter - Kemiska beräkningar. Uppgifter: Beräkningar på kemiska reaktioner. Facit: Beräkningar på kemiska reaktioner. Uppgifter - Kemisk jämvikt. Uppgifter - Kemiska bindningar. Uppgifter - Syror, baser och pH-värde. Uppgifter: Syror, baser och pH-värde - del 1. Facit: Uppgifter: Syror, baser och pH-värde - del 1. Uppgifter: Syror, baser och.
 4. Övning - Kemisk jämvikt Övningsuppgift 1. Här kommer några påståenden. Du ska ta ställning till om påståendet är sant eller falskt. Ringen visar det rätta svaret. Övningsuppgift 2. Bromklorid sönderfaller till klorgas och bromgas vid upphettning. Vid ett experiment fann man de koncentrationer som står under respektive ämne
 5. Via pH kan vi beräkna koncentrationen av vätejoner. \( \mathrm{[H^+] = 10^{-pH}\,mol/dm^3 = 10^{-3}\,mol/dm^3}\) Eftersom denna koncentration har kommit från syran, så kommer syrans anjon att ha exakt samma koncentration. \(\mathrm{[H^+] = [A^-] = 10^{-3}\,mol/dm^3}\) Vi sätter in alla värden i jämviktsekvationen
 6. Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion. Detta innebär att reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant. När detta skett så sker ingen förändring i proportionerna, det vill säga koncentrationerna hos.

Kemi 2 - kemisk jämvikt, beräkna jämviktskonstant med enhet. I en behållare med volymen 50dm^3 införs 1,00 mol kolmonoxid och 3,40 mol vätgas. Gasblandningen upphettas till en viss temperatur. Ämnena reagerar enligt formeln: Då jämvikt ställt in sig finner man att gasblandningen innehåller 0,40 mol metanol KEMISKA BERÄKNINGAR. Många kemiska frågeställningar har en matematisk lösning. Oftast rör det sig om mycket enkla beräkningar med de fyra räknesätten, men du måste lära dig några nya enheter. Detta gäller framför allt mol - vilket står för 6,022 • 1023 stycken atomer eller molekyler (Avogadros tal) Vad innebär kemisk jämvikt? Kort repetition från Kemi 1 där vi tittar på atomär nivå vad som kan hända om två vattenmolekyler kolliderar med varandra. Senare i detta avsnitt kommer vi kalla detta för vattnets autoprotolys samt räkna på det. Men just nu ska du fokusera på vad som händer på atomär/molekylär nivå samt hur ma Re: [KE 2/B] kemiska beräkningar, förvirrad :( (jämvikt) Du gör rätt när du beräknar x (fast kolla avrundningen igen, det bör nog vara 1,1 istället för 1,0). Eftersom x motsvarar substansmängden NO i cylindern vid jämvikt så får du fram svaret direkt

Kemisk jämvikt: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemisk jämvikt Beräkning av jämviktskoncentrationer efter att jämvikten rubbats Bestämning av en jämviktskonstant Beteendeekologi II: Sexuella syste Beräkningar på kemiska jämvikter - Inlämningsuppgift Facit - Beräkningar på kemiska jämvikter - Inlämningsuppgift Repetera - Molmassor Repetera - m, n och M Repetera - Koncentration Repetera - Stökiometri Lösningar - 3.7 - 3.23 Kemi B Lösningar - 3:6 - 3:12 Kemi

Beräkningar på jämviktssystem - Magnus Ehingers undervisnin

Kemisk jämvikt - Naturvetenskap

 1. kemisk jämvikt 4.6-4.7; 4.11-4.13. Beräkning av koncentrationen av ämnen vid jämvikt Jämviktskonstanten (K) för en reaktion kan användas för att räkna ut hur mycket av olika ämnen som finns i ett kärl vid jämvikt. Ex 4 sid 46. Ex 4 sid 46 forts
 2. Kap 4 Kemiska bindningar. Kap 5 Organiska ämnen, kolföreningar. Kap 6 Kemiska beräkningar. Kap 7 Syror och baser. Kap 8 Termokemi. Kap 9 Oxidation och reduktion. Kap 10 Analytisk kemi. Ke2 Kap 2 Reaktioners hastighet och riktning. Ke2 Kap 3 Kemisk jämvikt. ke 2 kap 4 Jämviktssystem i olika miljöer. ke 2 Kap 5 organiska ämnen innehåller ko
 3. enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik. de viktiga verktygen material- och energibalanser - anpassa grundformen för dessa till en given process, samt lösa det resulterande ekvationssystemet

Kemisk jämvikt beräkningar 1 - YouTub

1. använda korrekta enheter och korrekt antal värdesiffror vid kemiska beräkningar, 2. tillämpa allmänna gaslagen, 3. bestämma empirisk formel och molekylformel, 4. balansera en kemisk reaktionsformel, definiera olika sätt att redovisa den samt beräkna utbytet, 5. definiera och använda begreppen aktivitet och jämvikt Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker. Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter. Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer, till exempel jämviktssystem i världshaven,.

Kemisk jämviktsreaktion - Kursnave

beräkningar och avslutades med (4, 5) två mer omfattande kemiuppgifter. Utöver dessa frågor ombads eleverna att upatta sin kemiska respektive matematiska förmåga på skalan 1 (inte så god) till 5 (god), samt sannolikheten för att de i framtiden skulle ha nytta av kemi på skalan 1 (antagligen inte) till 5 (alldeles säkert) Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen bygger på Kemi A. Kemi B är gemensam inom inriktningarna naturvetenskap och miljövetenskap i naturvetenskapsprogrammet stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar och ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt (Skolverket, 2008b). Dessa mål är de som berör området kemisk jämvikt. Betygskriterier Kriterier för betyget Godkän Frågor och svar angående kemisk jämvikt Learn with flashcards, games, and more — for free beräkningar. Kursplan för KE1140 gäller från och med HT19, utgåva 6 Sida 1 av 3 kemisk jämvikt, kemisk reaktivitet och intermolekylär växelverkan. • sambandet mellan atomers elektronstruktur och elementens fysikaliska och kemiska egenskaper. • olika former av isomeri

Kemi 2 - YouTube

Kemisk jämvikt Stödmaterial för elever på det

[KE B] Generella beräkningar kemisk jämvikt. 1) Betrakta jämvikten: A + 2B ↔ AB₂ 10 mol A och 15 mol B blandas. Vid jämvikt har 7 mol AB2 bildats. Vilken substansmängd av A respektive B finns i blandningen. 2) Betrakta jämvikten: A₂ + 3B₂ ↔ 2AB. Kottarna som kastas representerar den kemiska reaktionen. Tillståndet man når efter en stund, när antalet kottar på marken är konstant, representerar jämviktenmellan reaktanter och produkter i en reversibel reaktion. En kemisk jämvikt är dynamisk. Man kan inte se någon förändring i ämnesmängderna, sedan reaktionen nått jämvikt Övning - Fem uppgifter på kemiska beräkningar. Lös uppgifterna på papper. Svara sedan genom att välja det alternativ som överensstämmer med ditt svar. Använd ledtrådarna.

Re: [KE 2/B] kemiska beräkningar, förvirrad : ( (jämvikt) Du gör rätt när du beräknar x (fast kolla avrundningen igen, det bör nog vara 1,1 istället för 1,0). Eftersom x motsvarar substansmängden NO i cylindern vid jämvikt så får du fram svaret direkt Beräkna löslighetsprodukten, samt lösligheten i både mol per liter och gram per liter. Löslighetsprodukten = 37,7 M 2. Löslighet: 6,14 mol per liter, eller 359 g per liter. För att lösa den här uppgiften måste vi förstå att lösningen är mättad, och att NaCl är i jämvikt mellan fast och upplöst fas Kemisk jämvikt. Hej! Har en uppgift jag kört fast på! Den lyder: Du tillverkar vätejodid genom att låta vätgas och jod reagera i en jämviktsreaktion vid 430 grader. Jämviktskonstanten för reaktionen är 54. Du har en reaktor på 20 m 3 och satsar 6000mol vätgas och 4000 mol jod Ett viktigt verktyg för beräkningar på system med kemiska jämvikter är den så kallade jämviktskonstanten. I den här artikeln går vi igenom reaktionskvot och jämviktskonstanter, samt hur de kan användas vid beräkningar

Analogt med pH-begreppet kan K b omvandlas till ett mer hanterbart tal: Motsvarande beräkningar kan givetvis även göras för svaga baser. Sambandet mellan pK a och pK b är också analogt med pH-begreppet, pK a + pK b = 14 Ke2 Kap 3 Kemisk jämvikt. Labb bestämning av syrakonstanten Fil. Labb förskjutning av jämviktens läge genom koncentrationsändring Fil. Labb syrabastitrering med hjälp av pH-meter Fil. Förskjutning av jämviktens läge genom koncentrationsändring Lärarversion Fil. Syrabastitrering med hjälp av pH-meter Lärarversion Fil 1.3 Beräkning av flamtemperatur 6 1.4 Kemisk jämvikt 8 1.5 Termodynamiska data 12 1.6 Appendix: Fördjupad diskussion om kemisk jämvikt för den intresserade 18 1.1 Förbränning Förbränning är en mycket viktig process inom en rad områden i vårt moderna samhälle, såso • Beskriva kemisk jämvikt samt utföra beräkningar på jämvikter (syra/basjämvikter, gasjämvikter, komplexbildningsjämvikter, löslighetsjämvikter, Henryslagjämvikter, re-doxjämvikter), inklusive enkla, kopplade jämvikter och buffertsystem. • Med hjälp av MEDUSA/HYDRA skapa och tolka kemiska jämviktsdiagram för lösning a Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter. Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer, till exempel jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer. Organisk kemi. Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet

Syra/bas-kemi: beräkningar av pH och pOH | Doovi

Block 4: Kemiska reaktioner och jämvikte

Kemisk jämvikt beräkningar Eleven kan föra enkla resonemang om förskjutning av kemisk jämvikt. Eleven kan teckna jämviktsuttryck samt beräkna jämviktskonstanten för problem av enklare karaktär Kvantitativa beräkningar av samband mellan tryck, temperatur och sammansättning i icke-ideala tvåkomponentsystem med en eller flera faser. Detta innefattar bl.a. begrepp som partiell molär storhet och aktivitet och beräkningar av kolligativa egenskaper. Termodynamisk och statistisk mekanisk behandling av kemisk jämvikt Kursen behandlar det periodiska systemet, atomers elektronstruktur, kemisk bindning i molekyler och deras strukturisomeri, intermolekylära krafter i fast-, vätske- och gasfas, samt kemisk nomenklatur och stökiometriska beräkningar. Vidare behandlas kemisk jämvikt, termodynamik, kinetik, elektrokemi och radioaktivitet på en introducerande nivå -ange villkor för kemisk jämvikt och genomföra termodynamiska beräkningar på reaktions- och fasjämvikter. -redogöra för begreppen ideal och icke-ideal lösning samt aktivitetsfaktor och utföra termodynamiska beräkningar på motsvarande typer av blandningar Även om beräkningen vanligtvis skrivs för två reaktanter och två produkter, fungerar den för alla antal deltagare i reaktionen. Kc i homogen vs. heterogen jämvikt Beräkningen och tolkningen av jämviktskonstanten beror på om den kemiska reaktionen involverar homogen jämvikt eller heterogen jämvikt

Uppgifter och facit - kemilektione

Många kemiska frågeställningar har en matematisk lösning. Oftast rör det sig om mycket enkla beräkningar med de fyra räknesätten, men du måste lära dig några nya enheter. Detta gäller framför allt mol - vilket står för 6,022 • 10 23 stycken atomer eller molekyler (Avogadros tal) • enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik. • de viktiga verktygen material- och energibalanser - anpassa grundformen för dessa till en given process, samt lösa det resulterande ekvationssystemet balansera kemiska formler samt utföra kvantitativa beräkningar utifrån dessa ; redogöra för de behandlade reaktionstyperna; redogöra för modeller som ligger till grund för begreppen kemisk kinetik och kemisk jämvikt; utföra kvantitativa beräkningar utgående från hastighets- och jämviktskonstante fördjupar jämviktslära och kemisk strukturlära. Kursen inleds med en genomgång av stökiometriska räkningar varefter syra-bas-jämvikter inklusive buffertverkan, titrering och pH-kurvor behandlas. Vidare behandlas begreppen oxidation och reduktion och den därmed besläktade elektrokemin med elektrolys

Övning - Kemisk jämvikt - Kursnave

Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder Grundnivå KE027G Kemi alt. Kemiteknik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 12.0 Avdelningen för naturvetenskap 2019-01-01 2016-11-29 2018-12-13 Allmänna data om kursen Syft kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar, ha kunskap om faktorer som påverkar en reaktions hastighet samt kunna diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt, ha breddat sina kunskaper om olika organiska ämnesklasser, deras egen-skaper, struktur och reaktivitet samt kunna diskutera principerna för någr som partiell molär storhet och aktivitet och beräkningar av kolligativa egenskaper (kokpunktshöjning, fyspunktssänkning och osmotiskt tryck). Termodynamisk och statistisk mekanisk behandling av kemisk jämvikt. Kursen behandlar även grunden för stabilitet hos (bio)polymerer

kritiskt bedöma om resultaten av en beräkning är rimliga, tolka experimentella resultat från en laboration, diskutera inverkan av kemiska processer och kemisk tillverkning på miljö och samhället samt möjligheter att uppnå hållbarheten i kemisk produktion. Innehål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: -redogöra för systematiken i det periodiska systemets konstruktion -namnge de vanligaste kemiska elementen, jonerna och organiska molekylerna -balansera kemiska formler samt utföra kvantitativa beräkningar utifrån dessa -redogöra för modeller som ligger till grund för begreppen kemisk kinetik och kemisk jämvikt -utföra kvantitativa. grundämnen och atomen ur ett kemiskt perspektiv. Därefter behandlas molekyler, molbegrepp och de krafter som håller ihop molekyler och ligger till grund för aggregationstillstånd och löslighet. Kursen behandlar grunderna för kemisk jämvikt och stökiometri vid reaktioner inklusive basal beräkningar Kemisk jämvikt. En kemisk förening strävar alltid mot jämvikt med andra former av sig själv. Till exempel befinner sig vatten som vätska i kemisk jämvikt med sina dissocierade joner: H 2 O H + + OH-Tänk på att även vid jämvikt dissocierar H 2 O hela tiden till H + + OH-och tvärtom Kemisk jämvikt, resonemang. Polyakrylamid, [-CH2-CH(C(O)NH2)-]n, är en polymer av akrylamid, CH2CHC(O)NH2. Det betyder att polyakrylamid är ett stort ämne som är uppbyggt av många små akrylamid-rester. Polyakrylamid är helt ofarligt, medan akrylamid är giftigt och kan skada nervsystemet allvarligt

Syra-basberäkningar - Naturvetenskap

Kemiska beräkningar, bindningar, organisk kemi, oxidation & reduktion, kemisk jämvikt, syror & baser, analytisk kemi. KEMI 1/NA1/Planering 2015-16 Ett bra digitalt periodiskt system finner du här: Digitalt periodiskt syste När man vill kolla på en aminosyras laddningar via syra/basgrupper brukar man använda sig av pH 7,4 som referens, då det är detta pH som finns i de flesta levande organismer. Detta pH-värde kallas för fysiologiskt pH. Aminosyror innehåller både en bas (aminogruppen) och en syra (karboxylgruppen). Vid fysiologiskt pH är aminogruppen positivt laddad, och karboxylgruppen [ Kvantitativa beräkningar av samband mellan tryck, Tre laborationer som behandlar kemisk jämvikt, ångbildning coh destillation samt termodynamik i vardagen. Minst en fullständlig laborationsrapport inklusive statistisk analys och felfortplantning med hjälp av Monte Carlometoden Kursen behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Undervisningsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar som kombineras med seminarier, laborationer, demonstrationer, fältstudier och gruppdiskussioner Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.Den innebär att ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer. Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna.

Beräkning_på_kemisk_jämvikt_och_jämviktskonstant.webm ‎ (WebM audio/video file, VP8/Vorbis, length 17 min 54 s, 320 × 240 pixels, 176 kbps overall Kemiska beräkningar jämviktsreaktioner samt syra-basjämvikter modeller och teorier kopplade till kemisk jämvikt och syrabasjämvikter. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska samband Beräkning på kemisk jämvikt och jämviktskonstant - Duration: Syra/bas-kemi: beräkningar av pH och pOH - Duration: 11:17. Ida Peters 11,108 views. 11:17. Sleepover YouTube Movies. 2004. Kemiska beräkningar sid. 305 - 307Det finns lika många atomer i ettsandkorn som detfinns sandkorn i Sahara 2 Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar Första delen av kursen behandlar kemisk stökiometri, d.v.s. läran om ämnesmängder som bildas och förbrukas i kemiska reaktioner. Den andra delen av kursen behandlar jämviktsläran, d.v.s. tillämpningen av mass verkans lag som anger förhållandet mellan reaktant och produkt i en blandning vid kemisk jämvikt

utföra stökiometriska beräkningar. beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda. diskutera olika typer av kemisk bindning och hur dessa inverkar på aggregationstillstånd. förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter. redogöra för drivkrafterna och hastigheten för kemiska. Göra stökiometriska beräkningar, innefattande t.ex. molförhållande, begränsande reaktant, syntesutbyte, överskott och koncentrationsberäkningar . Kemiska beräkningar - Kemi 1 med Denni . Pssst, ser att jag skrivit denna labb i jag form. Tänk på att detta är felaktigt och att en rapport alltid ska skrivas opersonligt och undvik pronomen Kemiska jämvikt med Le Chateliers princip. Gasjämvikter, protonjämvikter (syrastyrka, korresponderande syra-bas-par, definition och beräkning av pH, titrerkurvor och buffertverkan), löslighetsjämvikter, komplexjämvikter och kopplade jämvikter. Grafisk presentation av jämviktsproblem. Elektrokem

Kemisk jämvikt - Wikipedi

Kemiska beräkningar Sambandet mellan massa, molmassa och substansmängd . De begrepp man använder när man gör kemiska beräkningar är: massa m i gram ; molmassa M i gram per mol ; substansmängd n i mol. . Värt att nämna är också Avogadros konstant som har värdet 6·10 23 (mer exakt värde 6,02214199·10 23).En mol, substansmängen av ett ämne, innehåller alltid 6·10 23 st. Beräkningar på gasformiga system -- 2. En del reaktioner går snabbt - andra långsamt -- 3. Kemisk jämvikt - när motsatta reaktioner balanserar varandra -- 4. Syra-basjämvikter -- 5. Metallerna och deras föreningar -- 6. Elektrokemiska processer -- 7 Kemiska beräkningar, bindningar, organisk kemi, oxidation & reduktion, kemisk jämvikt, syror & baser, analytisk kemi. KEMI1/NA2/ 2015-2016 Ett bra digitalt periodiskt system finner du här: Digitalt periodiskt syste Skolbanken - inspiration och utveckling från hela landet Hem; Pedagogiska planeringar; Matriser; Samtalsmalla

Kemi 2 - kemisk jämvikt, beräkna jämviktskonstant med

kunna utföra stökiometriska beräkningar. kunna redogöra för drivkrafterna och hastigheten för kemiska reaktioner. kunna förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter. kunna redogöra för grundläggande termodynamik och särskilt dess kemiska tillämpning Kursplan för Kemi GR (B), Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp Chemistry BA (B), Chemical Equilibrium and Analytical Chemistry, 12 Credits. - ställa upp jämviktsekvationer samt kopplade jämvikter och utföra beräkningar av dessa med lämpliga approximationer Kursen behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också reaktionsmekanismer, kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika arbetssätt och verksamhetsområden

CFL - Kemi B

utföra stökiometriska beräkningar. beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda. diskutera olika typer av kemisk bindning och hur dessa inverkar på aggregationstillstånd. förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter

Energi och reaktionshastighet | Stödmaterial för elever på

- kunna planera, genomföra, utvärdera och redovisa kemiska experiment Innehåll Delmoment 1, 3,5 hp: I delmomentet behandlas i huvudsak kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar, kemiska analysmetoder. Obligatorisk laborationsdel som ansluter till delmomentets innehåll. Delmoment 2, 4 hp: Delmomentet behandlar i huvudsak grundläggande. Kemisk bindning Molbegreppet, kemiska beräkningar Aggregationsformerna. Lösningar, gaser och deras kinetik Kemisk jämvikt Syrabasreaktioner Redoxreaktioner Galvaniska celler. Elektrokemi Energi, termokemi Organiska föreningar och deras reaktioner 3/ - Kemisk bindning - Molekylers uppbyggnad och egenskaper - Intermolekylära krafter och aggregationstillstånd - Reaktionsformler och kemiska beräkningar - Oxidation och reduktion - Syror och baser samt kemisk jämvikt - Termokemi: bl.a. begreppet entalpi Organisk kemi: - Organisk kemisk nomenklatu

Beräkningar med molbegreppet. n=m/fw Där n är antalet mol, m är mängden av ämnet i g och fw är atomvikt, molmassa eller formelmassa i g/mol). Att enzymer inte ändrar en kemisk jämvikt, bara hastigheten att nå jämvikt. Ungefärlig uppfattning om hur mycket enzymer kan öka reaktionshastigheten • fysikalisk och kemisk jämvikt Laborationer I laborationerna ingår följande moment: grundläggande tekniker vid kemisk analys, lösningsberedning, principer för volumetriska titreringar, beräkningar på titrerdata, signifikanta siffror, noggrannhet och precision, grundläggande statistik för kemisk analys samt säkerhet på.

Kemisk reaktionsteknik . 7,5 HP. Undervisningen består av Grundläggande kinetik: Hastighetsuttryck, hastighetskonstanter samt temperaturberoende. Koppling mellan kinetik och jämvikt. Analys av satsreaktorer för att bestämma Varit registrerad på Kemiska beräkningar 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras. Kursen ingår. Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete.Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan makroskopiska egenskaper som temperatur, volym och tryck hos system samt hur dessa påverkas och förändras genom termodynamiska processer.Termodynamikens grundprinciper har under åren kommit att formuleras i fyra. Kemisk bindning Molekylers uppbyggnad och egenskaper Intermolekylära krafter och aggregationstillstånd Reaktionsformler och kemiska beräkningar Oxidation och reduktion Syror och baser samt kemisk jämvikt Termokemi: bl.a. begreppet entalpi Organisk kemi: strukturformler, funktionella grupper samt egenskaper för de viktigaste ämnesklassern - Förklara viktiga begrepp inom kemi som kemisk bindning och kemisk jämvikt. - Beskriva stökiometri och massbalans i kemiska reaktioner och genomföra grundläggande kemiska beräkningar. - Redogöra för kemiska processer vid klimatförändring, försurning, ozonomvandling och övergödning Kemisk jämvikt Beräkning av kemisk jämvikt, t.ex. i rökgaser, kan göras med programmet stoich. Programmet beräknar jämvikten genom att minimera Gibbs fria energi för en blandning av kemiska komponenter

Kemiska beräkningar Stödmaterial för elever på det

• fysikalisk och kemisk jämvikt € Laborationer I laborationerna ingår följande moment: grundläggande tekniker vid kemisk analys, lösningsberedning, principer för volumetriska titreringar, beräkningar på titrerdata, signifikanta siffror, noggrannhet och precision, grundläggande statistik för kemisk analys samt säkerhet på. • genom matematiska beräkningar inom såväl kvantmekanik som spektroskopi upatta relevanta kemiska storheter. Del 2, Jämvikt och kinetik, teori, 5 hp • redogöra för begreppet kemisk jämvikt och dess konsekvenser för kemiska reaktioner • förstå principer för kemisk kinetik samt kunna redogöra för skillnader mellan.

Formler – KemilektionerMagnus ehinger syror och baser | böcker av kändaEnergi och arbete | Stödmaterial för elever på detJonbindning - Naturvetenskap
 • Sverker Sörlin Corona.
 • Neisseria meningitidis virulence factors.
 • Bingolotto uppesittarkväll gäster.
 • Dockteater Scala.
 • DWR 923.
 • Jetski kaufen eBay.
 • Spice åhus catering.
 • APAC Länder.
 • Bondens Marknad Kristianstad.
 • Kodein alkohol.
 • Silikon Baby kaufen Österreich.
 • Schalke FC wiki.
 • Session 2019.
 • Riesenameise Australien.
 • Swift Befehle PDF.
 • Hundschampo K9.
 • GameStop 9 99 FIFA 21.
 • Truckutbildning på engelska.
 • Häst film.
 • Dockkläder 30 cm.
 • Fotoperle kornwestheim.
 • Lärarnas Riksförbund tidning.
 • Hoka Sandaler Herr.
 • Polar Mitarbeiter.
 • Session 2019.
 • QPR meaning.
 • RuneScape Bond price.
 • Packlåda CF Moto.
 • Karta med gradnät.
 • Mhk Hockey.
 • Landrover Discovery Sport Black.
 • Fördelar amma länge.
 • Rock 80 talet.
 • Jeep Wrangler Blocket.
 • Köra mc på cykelväg.
 • I myself or me, myself.
 • Anna Blomberg Malmö.
 • Miami weather January.
 • Dan Brown böcker.
 • Vackert väder Östersund.
 • Marmor skärbräda förstör kniv.