Home

Kungens makt under medeltiden

Tiden kantrades av hel del stora släkten som slogs om titeln som Sveriges konung. Medeltiden i Sverige var en trasslig tid med många maktstrider som till slut ledde till ett starkare styre av kungar i Sverige. Kungens uppgift blev då att representera Sverige genom att styra och försvara vårt land Feodalismens grund vilade på ett system av skyldigheter och rättigheter mellan samhällets medlemmar. Kungamakten ville ha kontroll. I början av medeltiden var de europeiska kungadömena i regel svaga och hade ännu in te lyckats etablera någon stark statsmakt

Allt om svenska medeltida kungar Kungarochdrottningar

Feodalismen Medeltiden Historia SO-rumme

 1. skade och för att råda bot på det försökte han dra in riksrådets och stormännens makt. Resultatet blev att stormännen gjorde uppror kring år 1350 och kungens inflytande reducerades ännu mer. Under 1400-talet ville regententerna stärka centralmakten, dvs. kungens makt. De tillsatte fogdar som lydde direkt under kungen
 2. Kungarna, eller furstarna, hade dock gudomlig legitimitet i den mån kungen ansågs ha fått sin makt av Gud. Det var under den tidiga medeltiden ofta påven som utropade nya kejsare, vilket skedde då Karl (som sedermera skulle bli känd som Karl den store) gjordes till romersk kejsare år 800
 3. Centralmakten utgjordes i de flesta fall av en kung. Kungen var från början någon slags nomadhövding, som hade blivit så framgångsrik att andra hövdingar tvingades lyda under honom. Med tiden blev kungens position helig, och kungafamiljen ansågs vara av gudomlig härkomst
 4. Utgången av slaget ledde till att Vilhelm, hertig av Normandie, blev Englands kung och han blev sedermera känd som Vilhelm Erövraren. Kyrkan som politisk makt och förkunnare av moral. Kyrkan var en stark politisk maktfaktor under medeltiden och under 1100- och 1200-talen var påvedömet kanske som allra mest inflytelserikt i Europa

Kyrkan och klostren på medeltiden Medeltiden Historia

Kungen. Kungen var den person som hade det högsta ansvaret i riket. I Sverige och Danmark valdes kungen av de ledande stormännen. I Norge ärvde den äldste sonen tronen. I praktiken var skillnaden inte så stor mellan länderna. Under hela medeltiden var det strid om vem som skulle vara kung i de olika nordiska länderna På så sätt utvecklades spelet om den svenska regeringsmakten på ett radikalt sätt under övergången från medeltiden till tidigmodern tid. Att spelet om kronan förändrades var inte en följd av större uppfinningsrikedom, grövre brutalitet eller färre samvetsbetänkligheter hos kungar och stormän

historia. Medeltiden - att betala skatt. Under medeltiden behövde kungen samla in skatt för att kunna betala soldater. Till sin hjälp hade han fogdar. Det gick att betala skatten i jordbruksprodukter och även pengar. historia. Medeltiden - Digerdöden. 1300-talet var ett hårt århundrade med kyla, missväxt och digerdöd Konungens uppgifter. Konungens uppgifter stadgas i 1974 års regeringsform och riksdagsordning enligt följande: 1. Konungen är rikets statschef (detta stadgas i regeringsformens 1 kapitel 5§) och skall som sådan representera Sverige och vara en samlande symbol för nationen. 2. Han leder den särskilda konselj som sammanträder vid regeringsskifte,.

Under medeltiden hade kyrkan en oerhört stor roll i samhället, mycket större än va den har idag. Kyrkan var väldigt mäktig, den hade en enorm makt. Allt kyrkan sa gällde, det var kyrkan som hade rätt. Klostrets ekonomiska målsättningar drev dem att arbeta tillsammans med de mäktiga, adeln och kungen Senmedeltiden var en epok i Europas historia i slutet av medeltiden som varade mellan 1300-talet och slutet av 1400-talet. Den föregås av högmedeltiden, som slutade vid mongolväldets och digerdödens ankomst till Europa i mitten på 1300-talet, och avslutas med tidigmodern tid, då renässansen och reformationen sprider sig över Europa i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. I Norden sammanfaller senmedeltiden med Kalmarunionen; i Västeuropa sammanfaller den med.

Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråd död. Här får vi följa m.. Kungens uppgift var att styra och försvara Sverige. Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråd död. I början av medeltiden var det många olika stormannasläkter som kämpade om vem som skulle vara kung över Sverige

makt. Under medeltiden var det ett antal stormän som slogs om makten. 2. Kan du nämna två stormannasläkter som slogs om makten? Svar: Erikska ätten och den sverkerska ätten. 3. Hur valde man kung under medeltiden? Svar: Det gjorde man på tinget. Men innan någon valdes till kung fick han ofta lova vissa fördelar till de som stödde honom Adelsmännen hade stor makt under medeltiden. En adelsman var en person som ställde upp med vapen, rustning och en stridsduglig häst till rikets försvar. Den som hade råd med detta belönades av kungen med skattefrihet. Adeln kallades under medeltiden för frälse, eftersom de var befriade från skatt Ett sätt att ta makten var att mörda eller fängsla den gamla kungen. I filmen möter vi medeltidens kungar. På 1300-talet bildades Kalmarunionen under drottning Margaretas ledning Medeltiden - Så blev man kung : Under medeltiden valdes man till kung. Det gällde att hålla sig väl med stormännen för att få fortsatt förtroende

Ett arbete runt den delen av medeltiden som berör kungar och krig med en fortsättning in i Vasatiden. Grundskola 5 Historia Nu ska du lära dig om en del av de människor som hade makt under Medeltiden och Vasatiden och hur de använde den Under senmedeltiden gick Europa in i en djup kris. En av orsakerna var digerdöden, en pestsjukdom som svepte fram över (20 av 139 ord) Sverige under medeltiden (1000-1523) I svensk historia börjar medeltiden omkring år 1000 då kristendomen hade blivit allt starkare i landet. Det blev början på en tid av stora förändringar

Medeltiden - Wikipedi

Ett arbete runt den delen av medeltiden som berör kungar och krig med en fortsättning in i Vasatiden. Grundskola 5 Historia. Nu ska du lära dig om en del av de människor som hade makt under Medeltiden och Vasatiden och hur de använde den När medeltiden kom till Sverige infördes också det feodala systemet. Den feodala systemet medförde att kungar fick större makt till skillnad från innan, då man tog gemensamma beslut. De första kungarna erkändes i Götaland och Svealand. Landet fick också de första rikskungarna Medan kungamakten kunde stödja kyrkan med vapenmakt så hade kyrkan vapen att stödja kungen med som ofta var minst lika effektiva under medeltiden. Ett svenskt exempel har vi från Telgekonciliet 1279. Det betonar kyrkans rätt att ingripa mot alla som medverkar till att fördriva, tillfångata eller döda en av kyrkan krönt kung När kungen hade fest belönade han sina duktigaste krigare genom att dubba de till riddare. Adelsmännen hade väldigt mycket makt under medeltiden. Adelsmännen ställde alltid upp med vapen, rustning och häst till rikets försvar. Endast någon procent av befolkningen i de nordiska länderna utgjordes till adel Medeltiden brukar delas upp i tre olika delar Äldre medeltiden år 476 - 1000 Det fanns naturligtvis kungar, men de hade inte särskilt mycket makt. Under senmedeltiden blir också kungen allt mäktigare på kyrkans och adelns bekostnad

Kungens makt försvagas. Under feodaltiden så försvagas kungens makt. Se följande mönster: Stigbygel krigare till häst (riddare) Vasallerna behöver riddare, dyrt, krävs stort län för att få in skatter Vasallerna behövde egna vasaller i länet för att få hjälp att styra kungens makt försvagas Dessa män svor kungen sin lojalitet och ställde upp med krigare till kungens försvar av riktet. De gjorde alltså krigstjänst. I utbyte fick de skattefrihet (från fasta skatter). Borgar byggdes och krigare utrustades med hästar och rustningar. Den danska adeln formades efterhand under seklernas lopp Start studying Fråga 16: Kungamaktens växande under medeltiden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Mäktigast och rikast var adeln, som också kungen hörde till. Adel och präster behövde inte betala några sortens skatter, men det behövde borgare och bönder. Dom betalde till kungen och kyrkan. Under medeltiden fanns adel, men nu idag finns inte just det ståndet Sverige hade fler självägande bönder, och de svenska bönderna fick tidigt en politisk makt. Adeln var inledningsvis svag och liten i Sverige. (5) (6) Under medeltiden utvecklades också ståndssamhället, som utgjordes av adel, präster, borgare och bönder, de fyra stånden Kungens makt har förändrats med tiden. Det har under historiens gång varit en ständig kamp om makten att styra Sverige, bland annat mellan riskdagen och kungen, samt mellan adeln och kungen. Sverige har flera gånger styrts enväldigt. Det betyder att kungen ensam har bestämt över hur landet ska styras under 1300-talet.I Magnus Erikssons landslag från 1350 stod det bland annat hur kungen skul-le väljas och hur han skulle styra landet. På den tiden ärvde kungen inte makten. Tiden fram till Gustav Vasa Rikets sigill, den så kallade riks-klämman. Sigillet var i bruk mellan 1439 och 1520 och användes för att bekräfta rådets beslut Kyrkan i västeuropa blev under medeltiden allt rikare. Alla bönder var tvungna att betala en tiondel av sin produktion till kyrkan. Det kallades tiondet. På grund av sin rikedom hade kyrkan stor makt och kunde hålla en självständig ställning gentemot kungar och stormän.Klostren var betydelsefulla i det medeltida samhället

Kungamakt i förändring Heraldik och Vapenskölda

Samhällets uppbyggnad under Medeltide

Under medeltiden förändrades samhället i Sverige på många sätt. En ny religion växte fram, kristendomen, och statsmakt växte fram. Detta innebar att samhällets uppbyggnad förändrades till ett ättsamhälle, där ätten eller släkten var samhällets sociala bas, till en statsmakt där en kung och kyrkliga ämbetsmän hade den avgörande makten FAKTABLAD MEDELTIDEN Det medeltida samhället. . . . . . var feodalt Under 1100-talet nådde feodalväsendet sin höjdpunkt i Europa. Feodalherrens uppgift var att i konungens tjänst försvara sitt län gentemot främmande inkräktare. I gengäld hade han av kungen fått ett län - feodum - att förvalta. Hä

Religion, politik och feodalism under medeltide

Jarl är ett yrke och under medeltiden är jarlen kungens viktigaste man. Kungen Erik Eriksson hade ingen son. När han dog fanns det ingen som självklart kunde ta över den svenska kungatronen. Birger jarl var gift med Erik Erikssons syster. Det gjorde att Birgers äldste son Valdemar till slut valdes till Sveriges näste kung krigen under medeltiden i Västergötland Tidsaxeln 1247 Knuts son Holmgeir leder ett folkungauppror och möter kungens män under Nils Sparre (Sparre ättens anfader) Karl hade allierat sig med Engelbrekt under hans uppror och delade makten med honom tills Kristoffer af Bayern dyker upp och väljs till kung

Det medeltida samhället historia12

Livet på landsbygden och i städer under medeltide

Medeltiden är en tidsperiod där det var stor skillnad mellan fattig och rik, bönderna arbetade och slet på samhällets botten och riddarna var i ständiga krig som kungens utvalda för att vinna makt och landområden. Det var en ständig kamp om kungamakten. Städer växer fram, pesten drabbar landet och kyrkan får allt mer makt De stödjer varandra ömsesidigt och kyrkan får ut sitt budskap med hjälp av kungen medan kyrkan hjälper kungen med organisation och ger mer legitimitet till kungadömet. Genom reformationen blir kyrkan nationell. Det tar 100 år från att Gustav Vasa tar över kyrkans makt och Sverige blir protestantiskt under 1600-talet Medeltidens riddare Skinande rustningar och slipade svärd, vackra hästar och vackra damer - vardag för en riddare under medeltiden om myterna stämmer. Riktigt så glamouröst var det nog inte i verkligheten. Med en karriär som normalt startade vi sju års ålder tog det tid att nå riddarstatus och vägen dit var allt annat än e

Kungens makt försvagas Medeltiden ca 500 - 1500 e.vt Börjar när Västromerska riket kollapsar och tar slut i och med renässansen. Indelad i tre epoker: Tidig-, Hög-, och Senmedeltid. Ordet Medeltid är en efterkonstruktion Kungens platser och kyrkans hus. Kyrkor, samhälle och makt i mellersta Halland under medeltiden. Projekt: Forskning. Översikt; Vilket inflytande kungamakten hade i landskapet under äldre medeltid är en av de stora frågorna i halländsk medeltidsforskning Tolv fula riddarknep från medeltiden Attentat, kidnappningar och undercoveroperationer djupt inne i fiendeland: På medeltiden kunde en handfull beslutsamma män, som var villiga att ta till alla möjliga knep, avgöra ett helt lands framtid på bara några minuter Under medeltiden hade drots två grundbetydelser: köks- eller hovmästare vid det furstliga hovet eller riksföreståndare, ledande riksämbetsman som stod i kungens ställe vid dennes frånvaro eller minderårighet. I Sverige är drotsämbetet belagt 1276. Drotsen framträder då som en riksämbetsman snarare än som kungens privata tjänare Edsförbundet där en person svor en trohetsed till en kung eller storman brukar kallas för patron-klientskap (och är centralt för att förstå vem som blev adlad under medeltiden fram till sent 1500-tal). Detta vertikala förbund är grunden för all makt innan det medeltida kungariket etableras

Medeltiden År 395 e Kr upplöses romarriket Medeltiden kallas tiden mellan Västroms fall 476 e Kr till ca 1500-talet En gemensam europeisk kultur Kristna kyrkan har ett starkt inflytande Magnus Wickman, Kungsmadskolan, Växjö - www.lektion.se Arabiska folk förenas under en ny religion, Islam Medeltiden är en tusen år lång period i det västerländska historia och kan kännetecknas med ord som feodalism, riddare, islam och kristendom. I den tiden hade fortfarande kungen eller kejsaren makten över romarriket men istället för att styra hela områden delade upp den i olika sammanhållna småstater och styrdes av vasaller och adel, i utbyt svensk politik kapitel svenskt folkstyre medeltiden: lokal självstyrelse under medeltiden växte det fram fyra huvudpoler maktens kraftfält: kung adel kyrk Medeltiden - kungar, drottningar och kampen om makten. Vad var en stormannasläkt? Det var en släkt som var rika bönder. Släktskapet gjorde så att de ofta höll ihop och strävade efter makt. Under medeltiden var det ett stort antal stormän som slogs om makten. K. an du nämna två stormannasläkter. som slogs om makten

Kungen - Möt medeltide

Livet under medeltiden •Nästan alla var bönder •Inga sjukhus -munkar och nunnor i klostren tog hand om de sjuka •Rika godsherrar ägde ofta åkrar där bönderna kunde arrendera mark att odla på kungens makt försvagades efter ett tag Title: Medeltiden Author Under hela resterande 1750-talet så pågick domstolsförhandlingar och antar att det var någonting som inte blev riktig utrett heller. Adolf Fredrik var en kung som många motsatte sig, enligt NE så är det följande; Motsättningen fortsatte efter Adolf Fredriks tronbestigning 1751. Framför allt handlade stridigheterna om kungens makt i. 7. Arvsrike är att när en kung dör tar sonen över och blir kung. Valsrike är när under medeltiden har svenskarna valt kung. Reformationen det är när man är katolik sen blir man protestanter. Protestant det är när man inte styrs av påven i Rom. Uppror är när man inte är nöjd med nåt var inte den enda kvinnan under medeltiden som tog till oortodoxa metoder för att få sin vilja igenom. I denna film får vi bekanta oss med några av de kvinnor som skapat sin egen makt med de medel som stod till buds i en mansdominerad värld utan lag. Vi får träffa Birger Jarls mamma, Ingrid Ylva, som utbildade sina söner. Lite längre.

Stånd Samhällsklasser under medeltiden Adel Präster Borgare Bönder Kristendom Asatro Nationalstat Ett land där de flesta har samma ursprung, språk och kultur Stormakt Stormaktstid Kung Drottning. 2 Arbeta med karta och bilder Skriv ut en karta över hade mest makt överst och så vidare till det som hade minst makt längst ner på. 4. Under medeltiden fanns det fyra samhällsgrupper som kallades stånd. Skriv ner vilka fyra stånd som fanns och vad de arbetade med. 5. Vem var Gustav Vasa? Hur förändrade han Sverige? Vad är han känd för? 6. Hur gick det till när Gustav Vasa fick makten i Sverige? 7. Medeltiden tog slut med Gustav Vasa i början av 1500-talet Under medeltiden var kungamakten svag och karismatiska innehavare av mbeten som till exempel jarl och drots kunde ha mer makt n kungen. Traditionellt brukar d rf r dessa personer ing i svenska regentl ngder Som rubriken lyder undrar jag hur kungens makt i Europa förändrades under medeltiden. Har inte hittat så mycket information. Kan man säga att den i början av medeltiden stärktes till följd av de nya vapnen som gjorde riddarna och vassallerna värdelösa Under medeltiden började kungen att bestämma mer över Sverige. Kungens uppgift var att styra och försvara Sverige. Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråd död.

Makten förändras – läromedel i historia åk 6Präster under medeltiden — möt medeltiden tillbaka prästerSverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

Den riktiga medeltiden var ingen saga, även om riddare och prinsessor fanns.De flesta människor var vanliga och arbetade hårt Medeltiden - kungar, drottningar och kampen om makten. Under medeltiden började kungen bestämma mer över Sverige. Kungens uppgift var att styra och försvara Sverige Under många år fanns det ingen gemensam statlig förvaltning genom vilken kungen kunde styra landet. Istället var kungen beroende av stödet av adelsståndet. Liksom i andra delar av Europa bestod samhället av 4 stånden: adel, präster, borgare och bönder. Under medeltiden var de flesta svenskar bönder

Det anses även möjligt att kungen kunde agera som en religiös ledare i hedniska ritualer. Denna härksarroll kom dock gradvis att förändras. Under medeltiden främst under , och då 1200- och 1300- talet kom kungens roll förändras och i riktning mot en riktig maktposition Kyrkans makt under medeltiden. Investiturstriden (av medeltidslat. investitura 'beklädande', 'insättande', 'installation', av lat. investio 'bekläda'), konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar

Medeltida kungar levde farligt Popularhistoria

Kungen hade mer makt än i Frankrike eftersom att både kron- och undervasaller svor trohet till honom personligen. På 1200-talet fick adeln genom överenskommelsen Magna Charta mer makt. Det var då grunden till det engelska parlamentet lades. Ingen lag kunde stiftas eller skatt tas ut utan godkännande från . både parlamentet. och kungen En känd händelse under denna tid är Stockholm blodbad. Det var då den danske kungen högg huvudet av 100 svenska adelsmän. Svenskarna gjorde uppror efter denna händelse och Gustav Vasa samlade en armé och tog makten från den danska kungen. Gustav Vasa blev svensk kund 1523 och det blev fred i Sverige. Kyrkan förändras under Vasa-tiden Rolandsången är en riddardikt som många människor kände till under medeltiden. Roland var en modig och tapper riddare som offrade sitt liv för kungen. vräkt borgar kull och städer ödelagt. och.. Under senare delen av medeltiden omvandlades de feodala staterna i Europa till nationalstater. Makten centraliserades och knöts till en stark statsförvaltning med en stor stående armé. I Sverige blev det Gustav Vasa som tog makten. Nationalstaternas uppkomst måste förstås mot bakgrund av handelns internationalisering

Under medeltiden som kom en ny religion fram. Och det var kristendomen. Kristendomen spreds snabbt runt Medelhavet och sedan in mot Europa. Mer och mer folk började följa kristendomen, det lät som en perfekt religion för folket. Präster och kyrkan fick då stor makt på grund av detta vilket ledde till att kungar och andra adelsmän blev arga Medeltiden var också kristendomens tid. Man kan säga att nästan hela Europa var katolskt kristna under medeltiden och Rom var den stora religiösa staden för där fanns påven. Kyrkan hade mycket makt. Även kungar som styrde land och var högst upp i pyramiden kunde inte smita från guds lag

PPT - Vasatiden PowerPoint Presentation, free downloadKampen om makten, kapittel 4 - kampen om makten

Utvecklingsbeskrivning under Romarriket, Den Svenska Medeltiden och Frihetstiden i Sverige 10 röster. 20339 visningar uppladdat: 2008-03-15 Hans makt oroade senaten och Ceasar beordrades att ensam återvända till Rom. Caesar trotsade senatens order och återvände i sällskap med sina styrkor och lade därigenom grunden till det. Kungen kunde under medeltiden närmast ses som en spindel i mitten av ett nät av vasallförhållanden, inte som toppen av en pyramid som efterkommande kungar. Kungen hade ett visst inflytande över sina närmaste vasaller, men längre än så räckte inte kungarnas makt

Medeltiden - Så blev man kung Film och Skol

Antiken och medeltiden. 8 november, 2012. - Antiken kan ibland räknas från forna Egypten till Västroms fall, d.v.s. 3500 f.r. till 476 e.kr, men ofta fokuserar man dock på antika Grekland och Rom (ca. 800 f.kr. - 476 e.kr). Det var stora förändringar under antiken Under medeltiden var Jarl en yrkestitel, kungens närmaste rådgivare. Tidigare hade släkterna som ägde jorden haft väldigt stor makt men under 1200-talet växte sig kungarnas makt allt starkare. Många byggnader som fanns i Stockholm på medeltiden har förstås försvunnit under årens lopp Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråd död. Vi introduceras först till det svenska ståndssamhället och får sedan en djupare inblick om prästerståndet . Sammanfattning av Medeltiden Under vilken tidsperiod utspelade sig epoken

Monarkens uppgifter - Sveriges Kungahu

16. Ceremoni där en kung eller drottning invigdes i sitt ämbete. Vågrätt . 1. Förändringen av kyrkan som bland annat gjorde kungen att kungen fick mer makt över kyrkan. 4. Småländsk bonde som ledde stort uppror mot Gustav Vasa. 5. Den högste prästen och ledaren för kyrkan i Sverige. 7. Bonde som brukade mark som kungen ägde. 9 Feodalism Ingen penningekonomi - naturahushållning Kungen ger förläningar till vasaller (godsherre) i utbyte mot lojalitet och armé Godsherren kräver dagsverken av bönder Bönderna är livegna Följd: Kungen svag, adeln stark. 10. Högmedeltid Mellan ca år 1000-1300 11. Jordbrukets förändring • Började odla upp ny mark På 1600-talet reducerades dock den polska kungens makt till praktiskt taget ingenting, och riket förlorade sin förmåga att effektivt göra motstånd mot sina yttre fiender. Under 1700-talet erövrades Polen-Litauen bit för bit av sina grannar, och upphörde att existera som självständig stat. 2) Kungen segrade Medeltiden 25 röster. 66116 visningar uppladdat: 2003-12-28 Kungen vann mer makt genom att ta skatter och betala soldater och ämbetsmän. Ca 1430 blev det uppror i den svenska Bergslagen av de svenska bönderna under ledning av Engelbrekt Engelbrektsson Monarkin i Sverige. Den svenska monarkin grundar sig på traditioner som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Antalet kungar har under denna långa tid uppgått till fler än 70 personer, som alla kan anges vid namn. Sveriges nuvarande Kung, Carl XVI Gustaf, tillträdde tronen den 15 september 1973 och är nr 74 i ordningen

MEDELTIDEN - Mimers Brun

Medeltidens epokindelning Tidig medeltid 500-1000 Hertigar valdes till kung under 900-t Otto I kröntes till kejsare 962 Frankrike Drabbat av vikingar och decentralisering Kungen förlorar makt till adeln Enande under Filip II August. Brittiska öarna Anglosaxisk erövringsfas på 500-t Kristendom under 600-t Vikingar under 800- Olof skötkonung, f senast i början av 980-talet (S Carlsson 1973, s 276), d trol vintern 1021-1022 (Axelson 1955, s 48; annorlunda Moberg 1941, s 144). Föräldrar: konung Erik segersäll (bd 14) av Sverige o Sigrid storråda (G Carlsson, Sigrid Storråda; S Carlsson 1973, s 276; annorlunda L Weibull 1911) Linköpings biskopsgård under 1200-talet. Under 1200-talets första hälft brann biskopsgården. Den reparerades och byggdes ut med en stor källare på södra sidan om palatsbyggnaden och troligen uppfördes ett kraftigt torn på den västra sidan. Linköpings biskopsgård vid 1200-talets mitt. P Rydberg ÖM Under medeltiden hade inga länder en stående armé. Kungarnas makt berodde därför på de lokala furstarnas vapenföra män, och i dessa arméer var riddaren det mest fruktade vapnet. Iklädda pansar från topp till tå och med åratal av stridsträning dominerade riddarna Europas slagfält. Lästid: 3 minuter. Spara artikel

Senmedeltiden - Wikipedi

Startsida > Kyrkans makt, när Vittaryd, Dörarp och Hallsjö kyrkor byggdes i början av medeltiden. 01.02.2015 12:46 Kyrkan och religionen hade en enorm makt under tidig medeltid Perspektiv på feodalismen. Medeltiden En jämförelse mellan Sverige och Norden/Västeuropa Begreppet feodalismen är krångligt på grund utav att det en betydelse som syftade på en form utav naturhushållning och att definitionen skapades utav gamla historiker som verkade under 1800 - till 1900-talet, och att den kanske är placerad under en tid som inte riktigt stämmer

PPT - Vasatiden PowerPoint Presentation - ID:6413567

Viktiga historiska fakta - medeltiden - Medeltiden började strax för år 1100 och slutade på 1500-talet när Gustav Vasa blev kung. - Under medeltiden bodde det bara en halv miljon människor i Sverige. - De flesta människor bodde på landet. - De människor som bodde i kloster kallades nunnor eller munkar Krig, kungar och drottningar under medeltiden (Skandinavien) av slackern » 2020-04-07 19:19:39 Kata en vikingatida kvinna som styrde en storgård är rätt intressant, hon lät bygga en utav Sveriges äldsta kyrkor där källaren är utförd utav sten med murbruk så kan vara Sveriges äldsta stenhus, i och för sig är det en ruin men ändå Det var under medeltiden som en någorlunda enhetlig europeisk civilisation uppstod och grunden lades för många moderna nationalstater som Frankrike, Spanien och de nordiska länderna. Städerna ledde till centralisering av makt och resurser och en intensifiering av jordbruk och handel i den kringliggande bygden Svensk medeltid 9 röster. 12331 visningar uppladdat: 2008-01-18 Hansan hade störst makt under 1200- och 1300-talet, och de ägnade sig inte bara åt handel utan även militärmakt. Hansan var även rik och kunde därför låna ut pengar till kungar och furstar

 • Staccato motsats.
 • Sommer Ray.
 • Bli barnskötare eller förskollärare.
 • Uppdragsutbildning läkare.
 • Chicago Fire season 5 stream.
 • Wolf blood.
 • Hornviper Deutschland.
 • Vägglykta utomhus.
 • Brukare engelska.
 • Marvel serier.
 • Blomlåda corten.
 • Etiska koder läkare.
 • Gardiner 70 tal.
 • Vegetarisk timbal.
 • What animal is Goofy cow.
 • Däggdjur matspjälkning.
 • Roliga kattlekar.
 • Pm luft gold.
 • GU kort.
 • Adjungerad lärare.
 • Xbox 360 kontroll Batterilucka.
 • Ferienjob Steuererklärung Eltern.
 • Stefan Hildingsson 2019.
 • Balders Hage plåtburk.
 • Resan till Amerika.
 • Marocko boende.
 • Cavapoo Kennel Club.
 • Ryanair inflight magazine.
 • Whirlpool Snapchat filter.
 • Hur är det att bo i London.
 • George Clooney Amal.
 • Bonnie and Clyde song English.
 • Nightrooms Dortmund geschäftsführer.
 • Raffinaderi Stenungsund.
 • Lars Norén pjäser.
 • Emma Wiklund modell.
 • Ylang ylang eterisk olja egenskaper.
 • Grave Digger Bones season 4.
 • Grågås.
 • Sommer Ray.
 • Capio Psykiatri.